انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی و معرفی این رشته

برنامه ریزی بطور عمده یک نوع ذهنیت و تفکر راجع به مسائل و مشکلات جامعه, اقتصاد و نحوه ی بررسی مشکلات موجود در این زمینه ها می باشد که ثمره ی آن سبب می شود تا اوضاع اجتماعی بهبود یافته و شرایط بهتر و توسعه یافته تری در زندگی شهرنشینی و روستا نشینی صورت گیرد و انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی و شهری  توسط دانشجویان این رشته, راه را هموارتر خواهد کرد و داشتن انگیزه ی مناسب برای شروع آن نقش مهمی در موفقیت در انجام پایان نامه و تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی خواهد داشت.

 

 

انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی و نقش آن در کنترل محیط زیست

به عبارتی می توان برنامه ریزی را دانش مدیریت و نظارت سیستم های متعدد برای توسعه,  پیشرفت و بهبود زندگی بشر یاد نمود که دانشجویان در حال تحصیل در این رشته پس از گذراندن دروس مربوطه در چارت تحصیلی خود  و با انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی نقش مهمی را در تحقق امر توسعه و آبادانی شهر و روستاها ایفا خواهند کردکه یکی از عوامل مهم برای انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی یا شهری علاقه به محیط زیست و داشتن تجربه و علم برای انجام آن می باشد.

انجام پایان نامه برنامه ریزی روستایی و نحوه انجام آن

این رشته یکی از متنوع ترین گرایشات برنامه ریزی در حیطه علم جغرافیا می باشد که دانشجویان در حال تحصیل در این رشته در اواخر دوره ی تحصیل خود ملزم به ارائه ی آن می باشند و همچنین دانشجو قبل از انجام پایان نامه و شروع تهیه و تنظیم و نگارش آن ابتدا باید یک طرح پیشنهادی که دربردارنده ی کلیات و توضیحات جامع یک پروژه می باشد را به تایید استاد راهنما برساند و سپس اقدام به انجام پایان نامه کند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ: 26-4-1395

منبع: editexperts.ir