پایان نامه حسابداری با محوریت ساختار سرمایه

 

در پایان نامه حسابداری با موضوع ساختار سرمایه، چگونگی تامین مالی تمامی عملیات و رشد یک شرکت با استفاده از منابع مختلف تامین مالی، در قالب مفهوم "ساختار سرمایه" شناخته می‌شود. در ساختار سرمایه، بدهی به عنوان فرمی از مسائل اوراق قرضه یا اسناد پرداختی بلند مدت شناخته می‌شود، در حالی که حقوق صاحبان سهام (equity) به عنوان سهام عادی محسوب می‌شود. بدهی کوتاه‌مدت مانند نیازهای سرمایه کاری نیز به عنوان بخشی از ساختار سرمایه محسوب می‌شود.

در پایان نامه حسابداری  با موضوع "ساختار سرمایه"،‌ ساختار سرمایه شرکت می‌تواند ترکیبی از بدهی بلندمدت، بدهی کوتاه‌مدت، سهام عادی و سهام ممتاز باشد. در تحلیل ساختار سرمایه شرکت، نسبت بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی تحلیلگران از ساختار سرمایه سخن به میان می‌آورند، غالبا به نسبت بدهی-به- حقوق صاحبان سهام (D/E) اشاره دارند که سطح ریسک شرکت را نیز نشان می‌دهد.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

حقوق صاحبان سهام غالبا نسبت به بدهی گرانتر است، به ویژه وقتی نرخ بهره پایین باشد. هم بدهی و هم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه قابل مشاهده هستند. در  پایان نامه حسابداری با موضوع ساختار سرمایه گفته می‌شود که شرکتهایی که بیشتر از حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی در تامین داراییها استفاده می‌کنند، ساختار سرمایه تهاجمی‌تر و نسبت اهرمی (leverage) بالاتری دارند. در حالیکه شرکتی که در تامین دارایی‌ها بیشتر از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام استفاده می‌کند، نسبت اهرمی پایینتر و ساختار سرمایه محافظه‌کارانه‌ای دارد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) امکان ارزیابی و پایش ساختار سرمایه شرکت توسط سرمایه‌گذاران و مقایسه آنها را فراهم می‌کند.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

مقاله isi