پایان نامه حسابداری و توسعه پایدار

در انجام پایان نامه حسابداری بررسی توسعه پایدار در کارهای مختلف یکی از حیطه های مورد مطالعه و تحقیق در این نوع پایان نامه می باشد. در پایان نامه دکتری حسابداری نیز محقق کارآفرینان را در این خصوص به چالش می کشد و بررسی می کن که آیا کارآفرینی ایجاد شده از جانب آنها بر مبنای توسعه پایدار تعریف شده است یا خیر. در پایان نامه حسابداری میخوانیم که ایجاد توسعه پایدار یک مسئولیت اجتماعی است که بر عهده ی شرکت ها می باشد. در این نوع پایان نامه می خوانیم که بسیاری از شرکت ها متوجه شده اند که قبول کردن یک مسئولیت اجتماعی در جامعه می تواند باعث رسیدن آنها به اهداف بلند شود تقبل مسئولیت اجتماعی می تواند دسترسی آنها به اهدافی همچون ایجاد رقابت در بازارو عملکرد مالی آنها را سرعت بخشد. در نتایج پایان نامه دکتری حسابداری می خوانیم که شرکت ها جهت رسیدن به این اهداف، قبول دار مسئولیتهای اجتماعی می شوند در نتیجه این انتخاب  باید اطلاعات درست و قابل استنادی را در خصوص انواع اثرات اجتماعی و مالی کسب وکار خود، برای ذینفعان داخلی وخارجی گزارش نمایند. در انجام پایان نامه حسابداری محقق بادرنظرگرفتن محدودیتهای موجود در سیستم حسابداری سنتی و همچنین ناکارآمدی آن در حسابداری شرکت های امروزی سیستم گزارشگری یکپارچه  را به عنوان یک ابزار ارتباطی مفید برای شرکت ها معرفی می کند که این سیستم قادر است این امکان را برای شرکتها فراهم کند تا اعتماد جامعه را به  راحتی به خود جلب کنند و در محیط رقابتی به نوعی از سایر رقبا متمایز گردند. در نتایج این نوع پایان نامه می خوانیم که به دلایل ذکر شده اخیر است که علی رغم نبود هیچ الزامات قانونی یا چارچوب حسابداری خاصی برای اجرای گزارشگری یکپارچه، شمار زیادی از شرکتها مایل به استفاده از این روش گزارشگری هستند و عموما این شرکت ها بصورت داوطلبانه اقدام به تهیه و انتشار برخی گزارشات می کنند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.09

تلفن تماس ۸۸۷۸۳۶۸۲

پایان نامه حسابداری

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حسابداری

مقاله ISI