پایان نامه حسابداری – اخلاق حرفه ای در حسابداری

در پایان نامه دکتری حسابداری از اخلاق حرفه ای در حسابداری به عنوان یک سرمایه برای حسابداران یاد شده است. در پایان نامه حسابداری گفته شده که داشتن اخلاق حرفه ای یکی از ابعاد سرمایه های اجتماعی و نیز سرمایه انسانی است و مشکل مدیران، یافتن توازن درست و منصفانه بین اجتماع است. یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد که در سطوح مختلف  در این نوع پایان نامه ها ذکر شده است چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل درتمام حرفه هاست هدف از این بستر در پایان نامه دکتری حسابداری اینگونه شرح داده شده است که این بستر باید به گونه ای باشد که در آن حسابداران با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را نیزعایت کنند. در نتیج حاصل از این رویکرد در پایان نامه دکتری حسابداری می خوانیم که تکامل حرفه حسابداری و توانایی آن در جلب اعتماد عمومی مستقیما به رعایت آیین اخلاق حرفه ای بستگی دارد. حسابدارانی که فعالیتهای متقلبانه بکار می برند این رفتار آنها در این نوع پایان نامه گفته شده که ناشی از وجود ضعف ارزشهای اخلاقی حاکم در محیط کار و آموزش آنها می باشد. بنابراین در پایان نامه دکتری حسابداری همواره طراحی یک سیستم آموزش حسابداری به منظور تربیت حسابداران اخلاق مدار، از دیرباز مورد توجه و تحقیق بوده است در این نوع پایان نامه گفته شده که این سیستم باید درصدد نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی در حسابداران باشد، زیرا گنجاندن آموزش اخلاق در سیستم آموزش حسابداری منجر به توسعه اخلاقیات و افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابداری خواهد شد. در نتایج پایان نامه حسابداری گفته شده است که این فهم زمانی تحقق می یابد که حسابداران متعهد به رعایت اصول اخلاقی باشند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.05

پایان نامه حسابداری

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حسابداری

مقاله ISI