پایان نامه حقوق بین الملل- آزادی

در پایان نامه حقوق بین الملل یکی از موضوعات مورد مطالعه مبحث آزادی است. در این نوع پایان نامه محقق آزادی را به عنوان محبوبترین گفتمان که همواره از سوی بشریت مورد تاکید قرارگرفته معرفی می کند. دغدغه عموم مردم عمدتا آزادی است در پایان نامه دکتری حقوق گفته شده است که آزادی جزو مفاهیمی است که کسی در تایید آن تردیدی به خود راه نمی دهد. بر همین اساس انسانها همواره در تمامی عرصه های زندگی درصدد تامین این آرزوی بزرگ بوده اند. در پایان نامه دکتری حقوق می خوانیم که بسیاری از افراد رفتارهای خود را در سایه معنای خود نگاشته از آزادی، تویجه می کنند و بر همین اساس جنایت های بسیاری را بر اساس سواستفاده از این واژه انجام داده اند و این را  به عنوان مجوزی برای اعمال فاسد و جنایت کارانه خود در نظر گزفته اند. آنچه در پایان نامه حقوق از نظر قانون اساسی همواره مورد توجه قرار دارد استقلال و آزادی است در این نوع پایان نامه از استقلال و آزادی به عنوان دو بال مدیریت نظم سیاسی، مدنی و حقوق کشوریاد شده است. براین اساس در این نوع پایان نامه محقق معمولا به بررسی آزادی در قانون اساسی می پردازد. در پایان نامه دکتری حقوق به طور معمول روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای است در این نوع پایان نامه نتایج حاصل از پژوهش های مختلف در این حوزه نشان می دهد که اصول 22، 23، 28، 43 قانون اساسی آزادی بیان، مسکن، شغل، مال و عقیده مورد توجه قرار گرفته است محققان این رشته در نتایج پایان نامه حقوق گفته اند که آزادی واقعی زمانی به دست می آید که اندیشمندان و بلکه مخالفان بتوانند به راحتی به ابراز عقاید خود بپردازند و نهادهای قانونی جامعه، سلامت آنها را تضمین کنند و از کنار تعرضات و فشارها، بی تفاوت نگذارند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.06

پایان نامه حقوق

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

مقاله ISI