پایان نامه دکتری حسابداری

در پایان نامه دکتری حسابداری مطالعه و انجام تحقیقات در خصوص مالیات و رشد اقتصادی از مباحث مورد توجه جهت انجام پایان نامه در این رشته می باشد. در پایان نامه حسابداری می خوانیم که رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف اساسی دولت ها می باشد و جهت تعیین  شاخصی برای ارزیابی عملکرد آنها در نظر گرفته می شود.در انجام پایان نامه دکتری حسابداری می خوانیم که جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالا این دستیابی بیش از هرچیز در گرو شناخت مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد. در خصوص رشد اقتصادی در پایان نامه دکتری حسابداری می خوانیم که جهت بهبود سطح رفاه افراد جامعه اقتصاد اثر انکارناپذیری را دارد و سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی بیشترجهت اجرای تکنیک های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه صورت می گیرد در این پایان نامه گفته شده که این تکنیک ها از جمله پایه های فرایند رشد می باشند. در پایان نامه حسابداری به مالیات ها، به دلیل اثری که بر بازده سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی دارند توجه ویژه ای می شود. در پایان نامه دکتری حسابداری می خوانیم که مالیات ها می توانند بر تصمیم گیری های اقتصادی و در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند و در انجام این نوع پایان نامه بررسی این تاثیر می تواند به گونه ای باشد که تفاوت بین نرخ رشد کشورهای مختلف در طول زمان از عوامل به وجود آمدن اختلاف سطح درآمد و رفاه در بین کشورهای مختلف را بررسی کند. به همین دلیل امکان تأثیرگذاری دولت ها بر نرخ رشد همواره از مباحث اصلی در میان محققین و دانشجویان دکتری حسابداری بوده است. بنابراین انجام پایان نامه دکتری حسابداری در زمینه بررسی مالیات برروی رشد اقتصادی کشوردر زمان های مختلف می باشد. نتایج تحقیقات در پایان نامه دکتری حسابداری نشان می دهد که مالیات بر ثروت و بردرآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبت زیادی بر رشد اقتصادی کشور دارد این درحالی است که در نتایج حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی  ما شاهد تاثیرات منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.01

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حسابداری

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری اقتصاد

مقاله ISI