پایان نامه دکتری حقوق جزا با محوریت بررسی جرم

در انواع مختلف پایان نامه دکتری حقوق جزا با محوریت بررسی جرم گفته شده که جرم پدیده ای چند وجهی است. در این نوع پایان نامه می خوانیم که این پدیده همواره مورد نظر جامعه شناسان، روان شناسان، جرم شناسان، حقوق دانان واقتصاد دانان بوده است. در مطالعات حاصل از پایان نامه حقوق جزا گفته شده که نرخ ارتکاب به جرم تابعی از متغیرهای متعدد مثل، متغیراقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است. در این نوع پایان نامه محققان بیکاری را مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بردرآمد قانونی افراد جامعه ذکر کرده اند. عامل اقتصادی و مالی در این نوع پایان نامه همواره به عنوان یک عامل تاثیر گذار و اساسی در تمام ساختارهای اجتماعی  یاد شده است و در نتایج این نوع پایان نامه گفته شده که این عامل تاًثیرات قابل توجهی بر فعالیت های فردی ازجمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها، بیکاری و تورم باشد.سوال اساسی که در پایان نامه دکتری حقوق ذکر می شود این است که برای به حداقل رساندن زیان های اقتصادی و اجتماعی حاصل از جرم، تا چه مقدار باید به مجازات وحقوق کیفری پرداخت؟ در نتایج پایان نامه دکتری حقوق جزا جواب های مختلف جرم شناسان ذکر شده و مورد بررسی قرار می گیرد.  در پایان نامه حقوق پاسخ جرم شناسان بر این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت موردانتظار فرد از ارتکاب جرم، ازمطلوبیتی که میتواند دردیگر فعالیتها به دست آورد بیشتر باشد مرتکب جرم میشود. از طرفی دیگر عواملی همچون، افزایش درآمد ملی، رونق اقتصادی و کسب وکار منجر به کاهش ارتکاب جرم میشود و البته در صورت بروز جرم نیز، دستگاه قضایی هم در این موارد با استفاده از ضمانت اجراهای حقوق کیفری، از حقوق اشخاص حمایت کرده وتضمین اجرای قراردادها و به طورکلی، تحقق حاکمیت قانون و امنیت کسب وکار مردم را با تعقیب مجرمین عملی می گرداند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.12.31

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

مقاله ISI