پایان نامه دکتری حقوق خصوصی- خانواده

در انجام پایان نامه حقوق خصوصی بررسی بنیان خانواده در جامعه یکی از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش می باشد. خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در جامعه است. در پایان نامه دکتری حقوق خصوصی می خوانیم که اهمیت خانواده به حدی است که گفته شده سلامت خانواده ها تضمین کننده سلامت جامعه می باشد. آنچه در مرور بر گذشته در انجام پایان نامه دکتری حقوق می خوانیم این است که در گذشته نظام خانوادگی پدرسالاری بر یک سری اصول رایج خاص استوار بود. دراین نوع پایان نامه می خوانیم که این اصول از لحاظ عقلانی و عاطفی به هیچ وجه هیچ توجیهی نداشت به طوری که مردان صاحت و اختیار دارا زنان بودند و زنان نیز حق هیچگونه اظهار نظری را نداشتند مگر با اجازه مردان. در پایان نامه دکتری حقوق ذکر شده است که در گذشته حاکمیت یک سری اصول مذهبی رایج  سبب شده بود که زنان از هیچ نوع حقوق فردی و اجتماعی برخوردار نباشند اما در مقابل آن مردان از اختیارات نامحدود برخوردار بودند. روند تغییر و تحولات در پایان نامه حقوق نشان می دهد که به تدریج با گذشت زمان بر اثر تحولات اقتصادی ایجاد شده در جوامع زنان در خانواده ها از موقعیت بهتری برخوردار شدند. در این نوع پایان نامه برخی از این تحولات مثل حضور زنان در اجتماع  باعث شد تا موقعیت زنان در خانواده ها به کل تغییر کند و عوض شود بر اثر ایت تغییرات علاوه بر اینکه زنان در خانواده ها موقعیت بهتر پیدا کردند فرزندان نیز از حقوق و آزادی های بیشتری برخوردار شدند. در پایان نامه حقوق می خوانیم که از دیگر دستاوردهای این تحول کاهش ازدواج های اجباری وفامیلی بود که سبب کاهش پیوندهای خویشاوندی شده است. از دیگر تحولاتی که در پایان نامه دکتری حقوق ذکر شده است که بر اثر زمان در خانواده ها ایجاد شده است تغییر خانواده ها از زندگی های دسته جمعی به زندگی هسته ای است. در پایان نامه دکتری حقوق از مهمترین تحولات اساسی که در خانواده های ایرانی ایجاد شده است می توان به ایجاد دگر گونی در روابط زوجین و فرزندان , حضور فعال زنان در جامعه, کاهش ازدواج های فامیلی و اجباری را نام برد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.02

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

پایان نامه حقوق خصوصی

مقاله ISI