پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی- اضطراب در کودکان
در پایان نامه دکتری روانشناسی تاکنون تحقیقات زیادی بر روی اضطراب و عوامل ایجاد آن در سنین مختلف صورت گرفته است. در این نوع پایان نامه محقق از اضطراب به عنوان احساس رنج آوری که با موقعیت انتظار خطر از طرف شیئی نا مشخص است یاد می کنند. در پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی اضطراب به عنوان یکی از اختلالات رایج کودکان همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. در این خصوص تحقیقات زیادی صورت گرفته است و راه کار های متعددی از جانب محققان اندیشیده شده است.  شیوع این اختلال در کودکان زیاد است و اغلب با علایمی مثل افسردگی و یا اختلالات رفتاری مهار گسیخته همراه است . در پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی علایمی همچون نگرانی, اشکال در تمرکز, بی خوابی, اهمیت به تهدید دیگران و از جا پریدن را به عنوان علایم اضطراب در کودک معرفی کرده اند. در این نوع پایان نامه  ذکر شده که یکی از علایم شایع در میان کودکان جویدن ناخن و یا شب ادراری است. در این نوع پایان نامه سبب شناسی یکی از اهداف اصلی است درسبب شناسی اضطراب در کودکان هم به رویکردهایی چون رویکردشناختی، رویکرد رفتاری و... اشاره می شود و مورد تحقیق قرار می گیرد. در انجام پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی جهت کاهش اضطراب فرد درمانهایی بردو اساس دارو درمانی و روان درمانی بر پایه مشاوره صورت می گیرد. گاها محققان در روش انجام این نوع پایان نامه روش درمان را بر اساس این دو نوع درمان قرار می دهند. به طور معمول در نتایج این نوع پایان نامه با استفاده از تلفیق دو روش درمان مشاوره ای و درمان دارویی, راه کارهایی که برای درمان اضطراب کودکی پیشنهاد می شود شامل آموزش الگوهای تربیتی مناسب به والدین و همچنین آگاه کردن کودک از احساسات مختلف و افکار غیر منطقی خود می باشد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.12.27

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری روانشناسی

مقاله ISI