پایان نامه علوم اجتماعی- حمایت اجتماعی

یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در پایان نامه علوم اجتماعی بررسی حمایت اجتماعی و تاثیر آن در سلامت روانی افراد مختلف جامعه است. در این نوع پایان نامه گفته شده است که خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در افراد به آنها کمک می کند تا خود را از شرایط استرس زا دور کنند. نتیجه ای که از این امر در پایان نامه دکتری علوم اجتماعی ذکر شده است جلوگیری از آسیب روانی در افراد است. در نتایج پایان نامه دکتری علوم اجتماعی می خوانیم که حمایت اجتماعی علاوه بر کاهش اضطراب در افراد, در ایجاد انطباق با نها با استرس روزانه نیز موثر است. هدف اصلی از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه در پایان نامه دکتری علوم اجتماعی بررسی سلامت روان و حمایت اجتماعی در اقشار مختلف است که محقق در این نوع پایان نامه با توجه به نوع هدف یکی از اقشار مهم را به عنوان جامعه در نظر می گیرد و مطالعات را بر روی آنها انجام می دهد. به عنوان مثال قشر معلمان و فرهنگیان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند که حمایت اجتماعی از آنها ضامن سلامتی جامعه است. به این منظور محقق جهت انجام پایان نامه علوم اجتماعی جامعه را مشخص کرده و به صورت تصادفی تعداد مشخصی را به عنوان نمونه انتخاب می کند تا پرسشنامه های مربوطه را پر کنند. جهت تجزیه و تحلیل در این نوع پایان نامه محقق از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می کند. در اغلب این نوع از پایان نامه می خوانیم که نتایج حاصله بیانگر این امر است که همواره حمایت اجتماعی می تواند موجب ایجاد تغییرات مثبت در شرایط جسمانی افراد مورد مطالعه می شود. در نتایج پایان نامه دکتری علوم اجتماعی می خوانیم که حمایت اجتماعی می تواند به صورت چشمگیری سلامت روانی جامعه را افزایش داده و باعث تقویت انواع مهارت ها هنگام مواجهه با شرایط اضطراب در افراد شود.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.13

تلفن تماس ۸۸۷۸۳۶۸۲

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال و پایان نامه دکتری علوم اجتماعی

پایان نامه علوم اجتماعی

مقاله ISI