پایان نامه حقوق بین الملل

در انجام پایان نامه حقوق بین الملل بررسی نقش نظم عمومی درحوزه حقوق بین الملل خصوصی یکی از موضوعات مورد تحقیق در این نوع پایان نامه می باشد در پایان نامه دکتری حقوق بین الملل یکی دیگر از مواردی که همواره مورد تحقیق قرار می گیرد وبررسی نظم عمومی درداوری تجاری بین  می باشد که این مورد ازجایگاه بسیار والایی در تحقیقات جهت انجام پایان نامه دکتری حقوق  برخورداراست. در این نوع پایان نامه می خوانیم که محقق نظم عمومی را به عنوان یکی ازمهمترین واساسی ترین محدودیت های اراده درقلمرو حقوق بین المللی خصوصی معرفی می کند و به بررسی در خصوص جایگاه بسیاربرجسته نظم عمومی دربحث داوری تجاری بین المللی می پردازد. در نتایج و بحث پایان نامه حقوق بین الملل با وجود اراپه انواع نظریات مختلف و بحث در خصوص آنها, درخصوص مفهوم نظم عمومی ازسوی محققان و حقوقدانان مختلف، هنوز تعریف واضح ازمفهوم نظم عمومی توسط محققان و پژوهشگران این حوزه ارایه نشده است و در این خصوص همچنان محققان با یکدیگر اتفاق نظر دارندد. در نتایج پایان نامه دکتری حقوق بین الملل می خوانیم که برخی ازمحققان به منظورارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش های بسیاری کرده اند ولی عده ای دیگر از محققان آن راغیرقابل تعریف دانسته اند آنچه در این نوع پایان نامه بدیهی است این است که این امر کارچندان ساده ای نیست وبرای حقوقدانان ذکرتعاریف نظم عمومی به دلیل کثرت مصادیق آن امکان پذیرنمی باشد. در پایان نامه دکتری حقوق بین الملل  محققان مفاهیم نظم عمومی را به دلیل مصادیق مشترک وفراوان ، عده ای آن را ازجنبه سیاسی وعده ای آن را ازجنبه حقوقی قابل استناد دانسته اند. در انجام این نوع پایان نامه محقق سعی می کند بعد از بررسی پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفاهیم ارایه شده در نظم عمومی رادرقلمرو حقوق بین المللی خصوصی موردبحث قراردهد و سپس اقسام نظم عمومی وجایگاه مهم آن درداوری تجاری بین الملل را بررسی کند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2017.01.03

سفارش پروپوزال و پایان نامه دکتری حقوق

پایان نامه حقوق بین الملل

مقاله ISI