نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل به منظور تخمین و آزمون مدلهای ساختاری استفاده می شود. همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان تحلیل روابط خطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده ای را نیز انجام داد. در حقیقت نرم افزار لیزرل به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است. نرم افزار لیزرل به پژوهشگر این امکان را می دهد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به صورت همزمان مورد آزمون قرار دهد. نرم افزار لیزرل یکی از قوی ترین و مناسبترین نرم افزارها ی تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی است. با استفاده از این نرم افزار میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جوامع خاص با استفاده از داده های همبستگی, آزمایشی و غیر آزمایشی آزمود.

                                              Figure 3. LISREL output to research model Table 2. Test for goodness of fit research RMSEA RMR NFI NNFI 

 

از خصوصیات ویژه نرم افزار لیزرل که سبب شده محققین حوزه های مختلف به خصوص علوم اجتماعی, جهت انجام پایان نامه به این نرم افزار مراجعه کنند این است که محقق در این نرم افزار قادر است از متغیر های مشاهده شده و متغیرهای پنهان به طور همزمان استفاده کند. 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.13

ثبت نام دوره آموزشی پروژه نرم افزاری

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد 

مقاله ISI