نرم افزار MEGA

نرم افزار MEGA از جمله نرم افزار های پرکاربرد در زمینه ترسیم درختچه فیلوژنتیک و آنالیز مولکولی است. هدف از ترسیم درختچه فیلوژنتیک یا درخت های تبارزایشی در پایان نامه های ارشد بیوتکنولوژی و زیست شناسی بررسی تاریخ تکاملی موجودات زنده و همچنین بررسی روابط اجدادی بین گروه های مختلف موجودات است. در نتایج خروجی این نرم افزار ریشه درخت فیلوژنتیک نشان دهنده جد مشترک همه گروه های نشان داده شده روی درخت می باشد.

 

                                           Image result for mega software

 

اصول اصلی کار با نرم افزار MEGA شامل وارد کردن داده ها, align کردن داده ها و آنالیز داده ها می باشد.  جهت align کردن در این نرم افزار هم از توالی پروتیینی و هم از توالی DNA می توان استفاده کرد.گاها نیاز است که نتایج توالیهای مورد مطالعه با سایر توالیهای گزارش شده توسط دیگران را مقایسه  کرد بدین منظور می توان این توالیها را از National Center for Biotechnology Information) NCBI) دریافت کرد. از دیگر قابلیت های این نرم افزار برآورد ضریب تشابه بین گونه ها می باشد.

 

نویسنده:حاجی زاده

تاریخ انتشار :2016.11.06

 

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال و پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی 

سفارشپروپوزال و پایان نامه ارشد ژنتیک

ثبت نام دوره آموزشی پروژه نرم افزاری

مقاله ISI