ایمپکت فاکتور در مقاله ISI

در مقاله ISI منظور از ایمپکت فاکتور به تعداد دفعات مراجعه به مقالات یک مجله در دوسال قبل از آن گفته می شود. تعیین ایمپکت فاکتور برای مقاله ISI و همچنین برای مجلات, اولین بار توسط بیانگذار موسسه تامسون ISI که بخشی از تامسون رویترز است پیشنهاد و اجرا شد. تعیین ایمپکت فاکتور ژورنال با توجه به تعدات مراجعات به مقاله ISI هر ساله برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود. در پایان هر سال، ارزیابی انواع مقاله ISI برای مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه علم قرار گرفته اند صورت می گیرد.ایمپکت فاکتور در حقیقت معیار ارزیابی ژورنالها در یک زمینه یا رشته خاص با یکدیگر میباشند. بنابراین هرگز نباید ایمپکت فاکتور یک ژورنال فنی مهندسی به طور مثال رشته مهندسی برق را با ایمپکت فاکتور یک ژورنال پزشکی و یا حتی ژورنال فنی مهندسی در رشته مهندسی مکانیک مقایسه نمود. هرچند ایمپکت فاکتور ژورنال میتواند به عنوان معیاری جهت تخمین ارزش متوسط مقاله ISI آن ژورنال به کار رود ولی بایستی در نظر داشت تعداد ارجاعات به هر مقاله ISI یک ژورنال می تواند بسیار متفاوت باشد. به طور مثال در یک ژورنال با ایمپکت فاکتور بالا ممکن است ۲۵ ٪ از انواع مقاله ISI آن مجله پر استناد باشند. گاها در برخی از مجلات چاپ مقاله ISI به صورت Review است. ایمپکت فاکتور این مجلات معمولا بسیار بالاتر از مجلات دیگر در یک رشته خاص میباشد. ایمپکت فاکتور به محقق کمک می کند که ارزیابی مناسبی از ژورنال داشته باشد تا برای چاپ مقاله ISI خود با مشکل مواجه نشود.

 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.15

انجام مقاله ISI

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال و پایان نامه ارشد