نمایه سازی بین المللی علمی مقاله ISI خدمات نمایه سازی بین المللی فراهم می کند که نمایه سازی و خدمات محاسبه استناد به تمام زمینه های مجلات است. نمایه سازی بین المللی علمی ISI زیر معیارهای جامع برای نمایه سازی مجله و محاسبه ضریب تاثیر بر اساس زیر است. 


کیفیت چاپ مقاله ISI


• تعداد استنادها: تعداد مقالات ذکر شده برای سال های مربوطه آن مجله
• نظم و انضباط مجله: نظم و انضباط مجله
• اهمیت برآورد شده مجلات و ارتباط درست پژوهشی
• حضور نشریه در خدمات مختلف نمایه سازی، دایرکتوری و لیست
• عامل اصلی و مهم مجله نظم نشر است
• اصالت مقاله: این عامل مهم برای گرفتن ضریب تاثیر است. اقتباس از آثار ادبی در مقالات پس از شناسایی باعث کاهش ضریب تأثیر خواهد شد.

مقاله ISI


کیفیت نسخه خطی مقاله ISI


 
• شماره گذاری صحیح صفحه و تلفظ در سند
• چک کردن متن و شماره صفحه در فهرست مطالب
• چک کردن و اطمینان از جداول، منابع، و غیره در متن ذکر شده
• چک کردن لیست ها، پاراگراف ها، عکس ها، و غیره، شماره و یا حرفی متوالی
• اطمینان از عدم وجود جداول تکراری و عناوین شکل 
• چک کردن لینک به مراجع
• بررسی جملات از نظر املایی و اشتباهات دستوری
• چک کردن سبک ، اندازه، و حروف برای عنوان، عنوان، گلوله و غیره
• چک کردن درج پرش به صفحه مناسب
• اطمینان توجیه سازگار برای متن و غیره
• انتخاب اندازه صحیح و قالب صفحات
• حصول اطمینان از استفاده مداوم از نوشتن حروف بزرگ و تلفظ
• استفاده از شماره گذاری مناسب در مقاله 
• چک کردن قالب برای منابع کتابشناختی، یعنی با توجه به هر یک از سبک نقل قول
• استفاده از نقطه گذاری مداوم
کیفیت نحوه ارائه
 
• طراحی وب سایت مجله: یعنی سهولت استفاده، سهولت دسترسی، پذیرش آنلاین، روش های پرداخت. در صورت چاپ تنها پسزمانی که کیفیت نسخه چاپ شده مجله، نظم چاپ و نشر مقاله، تمامی مورد توجه قرار گیرد.
•درجه پذیرش و حضور مجله در بازار ملی و بین المللی.
• سازمان مدیریت برای اداره مجله - مانند هیئت تحریریه، هیئت مشاوران، هیئت اجرایی، تیم مروری مقاله و غیره
• نمایندگی بین المللی از همراهان پژوهش در هیئت تحریریه نمره مجله را افزایش ، و  فرصتی برای توسعه بیشتر مجله ایجاد می کند.
• کیفیت چاپ صفحه جلد مجله [به عنوان مثال تمام موارد باید به وضوح به نظر رسد: عنوان، شماره شاپا (چاپ / آنلاین)،  دفعات مجله، دوره / شماره / شماره قطعه، ماه / سال و غیره. و در صورت چاپ نسخه قابل چاپ ، یک کپی سخت باید برای بررسی ارسال شود.
• منابع و شاخص باید به درستی در توالی مناسب ارائه شوند (همان طور که در متن ذکرشده اند) پنج نویسنده اول باید ارائه گردند.

 


مطالب دیگر این گروه
ایمپکت فاکتور در مقاله ISI ایمپکت فاکتور در مقاله ISI رتبه بندی با مقالات ISI رتبه بندی با مقالات ISI اهمیت ارایه مقالات ISI اهمیت ارایه مقالات ISI مقالات JCR مقالات JCR تفاوت مقاله ISI و مقاله ISC تفاوت مقاله ISI و مقاله ISC مؤسسه اطلاعات علمی ISI مؤسسه اطلاعات علمی ISI