پایان نامه ارشد حسابداری

در پایان نامه ارشد حسابداری فرهنگ به عنوان عاملی که می تواند رویه حسابداری در حسابداران را تحت تاثیر قرار دهد معرفی شده است. در پایان نامه ارشد با این محوریت سعی می شود به موضوعات مربوط به فرهنگ در حسابداری پرداخته شود. ویژگی های بنیادی فرهنگ و سنجش فرهنگ در سطوح بین المللی و حسابداری از جمله موضوعاتی هستند که در این نوع پایان نامه مورد بررسی قرار میگیرند. در نتایج پایان نامه حسابداری می خوانیم که رفتار انسان ها اصولا متکی بر باورهای فرهنگی است منظور از باورهای فرهنگی در پایان نامه ارشد حسابداری باورهایی است که به صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند که ممکن است ریشه در شرایط مذهبی داشته باشند و یا شرایط تاریخی و جغرافیایی. دراین نوع پایان نامه معمولا روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.

نویسنده:حاجی زاده

تاریخ انتشار:2016.11.10 

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد حسابداری

مقاله ISI