پایان نامه ارشد حقوق خصوصی

در پایان نامه های ارشد حقوق خصوصی یکی از مباحث مورد مطالعه مسئولیت مدنی است. در این پایان نامه ها به هر نوع تعهدی که برای عامل فعل یا اشخاص تعیین شده در قانون به وجود می آید تاضرر وارد شده به زیاندیده را به شکل پرداخت خسارت جبران کند مسئولیت مدنی گفته می شود. در پایان نامه های ارشد حقوق خصوصی مسئولیت مدنی مشاورین املاک از مباحث مورد مطالعه در حوزه مسئولیت مدنی است. در این پایان نامه ها به طور خاص مسئولیت مدنی مشاورین املاک درجهت تسهیل در جبران خسارات ناشی از افعال زیانبار صاحبن این شغل صورت می گیرد. روش تحقیق دراین نوع پایان نامه ها به صورت توصیفی تحلیلی است.این پایان نامه ها با هدف ایجاد تلنگر به مشاورین املاک انجام می شود تا بتوانند وظیفه صنفی خود را به بهترین شکل انجام دهند. 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.07

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد حقوق

مقاله ISI