انجام پایان نامه علوم سیاسی

علوم سیاسی با تحلیلهای سیاسی، دولت و حکومت ارتباط زیادی دارد و شامل شش گرایش روابط بین الملل، اندیشه سیاسی اسلام، مطالعات منطقه ای، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی و دیپلماسی کنترل تسلیحات می شود. دانش آموختگان رشته روابط بین الملل به طور کلی در وزارت خانه ها مشغول به کار می شوند، مانند وزارت امور خارجه و وزارت خارجه. به طور کلی روابط بین الملل با نهادهای اقتصادی و حقوقی بین المللی مانند کمیته حقوق بشر، دیوان بین المللی کیفری، دیوان دیوانهای دادگستری بین المللی، بانکهای توسعه اسلامی، بانکهای جهانی و ... سروکار دارد. بحث دیپلماسی نیز در این گرایش جا دارد و به ارتباطات سیاسی بین ملل اعم از اولتیماتومها، تهدیدها و دفاع از منافع و بحثهای مختلف می پردازد.

پایان نامه علوم سیاسی


عموما سیاست گذاری فرآیندی است که با تهیه دستور کارها و تنظیم آنها سروکار دارد و پس از نتیجه گیری و اتخاذ رای، دستور کارهای جدید را ارزیابی می کنند و در نهایت واحدهای حسابرسی و قانونگذار راجع با آن تصمیم می گیرند. گرایش علوم سیاسی با مبانی فقه مدنی، فلسفه مدنی و فقه سیاسی سروکار دارد. برخی از دروس این رشته در دانشگاههای ایران عبارتند از اندیشه های سیاسی در شرق باستان، جغرافیای سیاسی، سیاست و ماهیت عملکرد امپریالیسم، نظامهای سیاسی تطبیقی، تئوریهای انقلاب، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، نوسازی و دگرگونی در اسلام و ... . دانشجوی رشته علوم سیاسی برای انجام پایان نامه باید به طور کامل از قواعد نگارش پایان نامه آگاه باشد و در قدرت بیان، پژوهش و تدوین قدرت کافی داشته باشد و برای آشنایی با انجام پایان نامه باید قبل از شروع پژوهش به جستجوی کافی در این زمینه بپردازد. برای آشنایی با پایان نامه ارشد و دکترا می توانید به موضوعات زیر نگاهی بیندازید:

لیست موضوع پایان نامه های ارشد و دکترای رشته علوم سیاسی

-    شبکه های وکالتی و سیاستهای رومانی در اروپای شرقی و مرکزی
-    اصلاح سازمان درآمدهای فردی مالیات و پراکنش مجدد چین
-    بررسی دیوان قانون اساسی و تجدید الزامی آن
-    تقارن اتحادی و ارتباطهای دوجانبه بین روسیه مرکزی و اطراف آن
-    بررسی چالشها و عکس العملهای درمورد حقانیت سیاسی یک ایالتی شدن ویتنام
-    اسلام گرایی به عنوان یک شخصیت سیاسی یا جهان اسلام بااحترام به اسلام مدرن
-    مطالعه ای درمورد طراحی موسساتی برای دموکراسی جهانی

سفارش پایان نامه


مطالب دیگر این گروه
پایان نامه ارشد حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری پایان نامه ارشد حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی پایان نامه شرکت های دولتی پایان نامه شرکت های دولتی پایان نامه مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی پایان نامه مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی پایان نامه مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی پایان نامه مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی پایان نامه مدیریت برداشت پایان نامه مدیریت برداشت