انجام پایان نامه علوم سیاسی

علوم سیاسی با تحلیلهای سیاسی، دولت و حکومت ارتباط زیادی دارد و شامل شش گرایش روابط بین الملل، اندیشه سیاسی اسلام، مطالعات منطقه ای، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی و دیپلماسی کنترل تسلیحات می شود. دانش آموختگان رشته روابط بین الملل به طور کلی در وزارت خانه ها مشغول به کار می شوند، مانند وزارت امور خارجه و وزارت خارجه. به طور کلی روابط بین الملل با نهادهای اقتصادی و حقوقی بین المللی مانند کمیته حقوق بشر، دیوان بین المللی کیفری، دیوان دیوانهای دادگستری بین المللی، بانکهای توسعه اسلامی، بانکهای جهانی و ... سروکار دارد. بحث دیپلماسی نیز در این گرایش جا دارد و به ارتباطات سیاسی بین ملل اعم از اولتیماتومها، تهدیدها و دفاع از منافع و بحثهای مختلف می پردازد.

پایان نامه علوم سیاسی


عموما سیاست گذاری فرآیندی است که با تهیه دستور کارها و تنظیم آنها سروکار دارد و پس از نتیجه گیری و اتخاذ رای، دستور کارهای جدید را ارزیابی می کنند و در نهایت واحدهای حسابرسی و قانونگذار راجع با آن تصمیم می گیرند. گرایش علوم سیاسی با مبانی فقه مدنی، فلسفه مدنی و فقه سیاسی سروکار دارد. برخی از دروس این رشته در دانشگاههای ایران عبارتند از اندیشه های سیاسی در شرق باستان، جغرافیای سیاسی، سیاست و ماهیت عملکرد امپریالیسم، نظامهای سیاسی تطبیقی، تئوریهای انقلاب، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، نوسازی و دگرگونی در اسلام و ... . دانشجوی رشته علوم سیاسی برای انجام پایان نامه باید به طور کامل از قواعد نگارش پایان نامه آگاه باشد و در قدرت بیان، پژوهش و تدوین قدرت کافی داشته باشد و برای آشنایی با انجام پایان نامه باید قبل از شروع پژوهش به جستجوی کافی در این زمینه بپردازد. برای آشنایی با پایان نامه ارشد و دکترا می توانید به موضوعات زیر نگاهی بیندازید:

لیست موضوع پایان نامه های ارشد و دکترای رشته علوم سیاسی

-    شبکه های وکالتی و سیاستهای رومانی در اروپای شرقی و مرکزی
-    اصلاح سازمان درآمدهای فردی مالیات و پراکنش مجدد چین
-    بررسی دیوان قانون اساسی و تجدید الزامی آن
-    تقارن اتحادی و ارتباطهای دوجانبه بین روسیه مرکزی و اطراف آن
-    بررسی چالشها و عکس العملهای درمورد حقانیت سیاسی یک ایالتی شدن ویتنام
-    اسلام گرایی به عنوان یک شخصیت سیاسی یا جهان اسلام بااحترام به اسلام مدرن
-    مطالعه ای درمورد طراحی موسساتی برای دموکراسی جهانی

سفارش پایان نامه