مدیریت برداشت، فعالیتی است که به ما کمک می‌کند تا تصور و برداشت دیگران از خود را به گونه‌ای که می‌خواهیم تغییر دهیم. فعالیتهایی در راستای ارائه و یا جلوگیری از ارایه اطلاعات، به مخاطبین به منظور تاثیر‌گذاری بر عواطف، انگیزه‌ها، استدلال‌های شخصی و برآوردهای سازمانی ایشان، بگونه‌ای که برداشتهای مد نظر آغاز کنندگان این فعالیت‌ها در بازنمود رفتارهای بیرونی آنان دیده شود. گاه مدیریت برداشت با واقع نمایی، عملیات امنیتی، پوشش و تلقین و عملیات روانی ترکیب می‌شود.


نه راهبرد در مدیریت برداشت


برداشت ؛ اهدافتان روشن باشد و وضعیت ایده‌آل‌ی را که می‌خواهید مردم در ذهن نگاه دارند، خودتان به روشنی بدانید
باورپذیری؛ مطمئن شوید همه اطلاعات شما -باهمدیگر-سازگاری دارند، از آنچه مخاطب انتظار دارد بشنود برای افزایش باور پذیری استفاده کنید.
پشتیبانی چندکاناله؛ از آرگومان‌ها گوناگون و جعل حقیقت جهت تقویت اطلاعات بهره ببرید
کنترل مرکزی؛ مانند وزارت تبیلغات، یا دفتر و نهاد تبلیغاتی موجودیت‌هایی را برای تبلیغات استخدام کنید
امنیت؛ کیستی عملیات‌های فریب تنها باید توسط افراد کمی شناخته شود.
انعطاف پذیری؛ عملیات‌های فریب بر حسب نیازها ارتقا می‌یابند و تغییر می‌کنند.
هماهنگی؛ سازمان یا عملیات فریب دارای ساختار سلسله مراتبی بوده که به منظور تامین سازگاری و همگامی در توزیع اطلاعات، طرح ریزی شده‌است.
پنهانی؛ تناقض در اطلاعات مخرب است.
بیانات واقع نما؛ بافتن واقعیت
مدیریت برداشت به طور کلى به عنوان تاکتیک هایى تعریف شده است که افراد براى تأثیر بر نحوه ى مشاهده شدنشان توسط دیگران (تظاهر به خوبى) از آن ها استفاده مى‌کنند. بنا به تعبیر اسکلنکر، مدیریت برداشت نوعى نفوذ اجتماعى است. اشخاص با تلاش براى نفوذ بر برداشت دیگران از خود بر آینده خود تأثیر مى‌گذارند. ما از طریق گفتار و کردار خود، بر دیگران اثرى مى‌گذاریم که نحوه ى نگرش و برخورد آن ها با ما را شکل مى‌دهد. کنترل این برداشت ها راهى است براى کنترل کنش هاى دیگران، که به نوبه ى خود، بر آینده ى بهتر یا بدتر ما تأثیر مى‌گذارد.

پایان نامه مدیریت برداشت


پژوهش هاى اخیر در زمینه ى نفوذ اجتماعى، استراتژى هاى نفوذ اظهار شده توسط بازیگران و تماشاگرانشان را با یکدیگر مقایسه مى‌کند و به خطاهاى اریبى اسنادى و قضاوتى اظهارات تماشاگران از استراتژى هاى نفوذ مى‌رسند. زیردستان نیازمند مدیریت برداشت هاى مدیرانشان هستند، زیرا این برداشت ها با ارزیابى عملکرد آن ها مرتبط است. بازیگران اغلب آن تصاویر مورد نظرشان براى تماشاگران را خلق نمى‌کنند بلکه واکنش مدیران آن ها به برداشت هاى ساخته شده توسط زیردستان بر اساس تصورات شخصى خود مدیران است.
در بخش انجام پایان نامه مدیریت برداشت نیز به مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش جویان باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSS نیز یکی از باید‌هاست. 

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت برداشت


o     رابطه‌ بین‌ برداشت‌ عدم‌ تساوی‌ در پاداش‌ و رضایتمندی شغلی‌ در شرکت x
o    بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم ارگانیک و مکانیک
o    مدیریت برداشت دیگران از خود
o    بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک TOPSIS
o    تاتیر مدیریت تعارض بربهبود عملکرد کارکنان x
o    بررسی عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان در صنعت x شهر x با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از مدل ترکیبی گارتنر و رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)