رفتار سازمانی (Organizational Behavior) از دانش‌های میان رشته‌ای است که به مطالعة رفتار فرد، گروه و سازمان می‌پردازد. مطالعة رفتار سازمانی به شناخت و بهبود تعامل‌های میان افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند. در مرحله عمل، مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می‌نامند. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرش‌های افرادی که سازمان را تشکیل می‌دهند. در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می‌شود، یعنی مدارک و شواهد علمی‌ که در شرایط کنترل شده جمع‌آوری می‌شود، به شیوه‌ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت برمی‌آید.

پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی


رفتار سازمانی رشته‌ای است که به بررسی رفتار گرایش و عملکرد کارکنان در محیط سازمانی، تأثیر سازمان و گروه بر ادراکات، احساسات و عملکرد کارکنان تحت تأثیر محیط بر سازمان و منابع انسانی و اهداف و تأثیر کارکنان بر سازمان و سود‌آوری آن می‌پردازد. بنابراین می‌توان گفت رفتار سازمانی عبارت است از بررسی رفتار انسان و سازمان و مطالعه خود سازمان. 
سه چشم انداز معاصر تأثیر روزافزونی بر رفتار سازمانی داشته اند: نظریه نظامها (سیستم‌ها)، نظریه اقتضایی و نظریه تعاملی.  رشته رفتار سازمانی به تدریج از نگرش جهان شمول در دهه 1950 به نگرش اقتضایی در دهه 1960 تغییر کرد.

برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت رفتار سازمانی


1.    تغییر و مدیریت آن در سازمان
2.    فرهنگ سازمانی
3.    بهبود و بهسازی سازمان
4.    مباحث نوین در رفتار
5.    رفتار شهروندی و رفتار سازمانی
6.    ورود به دنیای رفتار سازمانی
7.    رهبری و تفاوت‌های آن با مدیریت
8.    مهمترین تئوری‌های مطرح در رهبری

در تعریف، رفتار سازمانی مبتنی بر یافته‌های روانشناسی جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی و روان پزشکی در محیط کار به ما کمک می‌کند تا برای بهره‌وری بهینه از نیروی شگرف انسانی که سازمان را به پیشرفت و ترقی یا شکست و ناکامی ‌سوق می‌دهد، استفاده کنیم. بررسی رفتار سازمانی به چند دلیل حائز اهمیت است؛ شغل مدیریت که شامل وظایف چهارگانه و نقش‌های ده گانه است دارای فرآیندهای رفتاری است و مدیریت خود نیز موضوعی انسانی است. 
در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت رفتار سازمانی نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت رفتار سازمانی


o     بررسی تاثیر تناسب فرد- سازمان بر نگرش و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه‌های منتخب در ایران
o    تحولات بنیادی مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکردی استراتژیک
o    تحقیق آسیب شناسی رفتار سازمانی
o    بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران
o    بررسی تعهد کارمندی و عوامل موثر در آن
o    برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی
o    درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم‌های برنامه ریزی یکپارچه (ERP)
o    کفایت بودجه و تعهد سازمانی: نقش آنها در رابطه بین مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی
o    نقش واسط عدالت سازمانی بر روابط بین رویه‌های ارزیابی عملکرد اداری و تعهد سازمانی نقش واسط عدالت سازمانی بر روابط بین رویه‌های ارزیابی عملکرد اداری و تعهد سازمانی