مدیریت زنجیره تامین، (به انگلیسی: Supply Chain Management) عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد.
مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانهای صنعتی ارتباط می‌دهد. این رشته در طی سالهای اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است.

 

پایان نامه مدیریت زنجره تامین


وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ‌سازی جریان‌های مختلف درون آن می‌باشد. یکی از چالش‌های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ‌سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می‌باشد.

برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت زنجیره تامین


1.    وظائف اصلی مدیریت زنجیره تامین کنندگان
2.    مدیریت زوجی
3.    اصول کلی مطرح شده برمدیریت زنجیره تامین
4.    دلائل اصلی بروز و راهکارهای کاهش اثر شلاقی
5.    ERP و تامین منابع از خارج
6.    واگذاری شایستگی ها به واحدهای سازمانی
7.    تقابلها و پیچیدگی های مربوط به زنجیره تامین و راهکارکاهش آن
8.    تاثیر جهانی شدن برپیچیدگی مدیریت زنجیره تامین
9.    حوزه های عملیاتی زنجیره تامین

در تعریف، لجستیک آن قسمت از مدیریت زنجیره تامین است که کارایی و اثربخشی جریان روبهجلو و روبهعقب و نیز ذخیرهسازی کالاها، خدمات و اطلاعات مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی بهمنظور تامین نیازمندیهای مشتریان زنجیره را برنامهریزی میکند، بهکارمیگیرد، و کنترل می‌کند.
در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت زنجیره تامین نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت زنجیره تامین


o     اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
o    بررسی تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین در بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
o    ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با معیارهای چندگانه سنتی و سبز
o    شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین در صنعت خودرو
o    مدلسازی شبکه زنجیره تامین چابک جند دوره ای در حالت قطعیت تقاضا
o    ارائه مدلی برای ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره تامین سبز
o    هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان
o    طرح مدل برنامه ریزی همکارانه یک زنجیره تامین در حالت عدم قطعیت تقاضای مشتری
o    کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین