مدیریت مالی، مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه / منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است. مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

پایان نامه مدیریت مالی


قبل ‌از سال 1900 مدیریت مالی، جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه‌ی 1890 و 1900 چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند؛ به‌دنبال این ادغام‌ها، 78 شرکت به‌وجود آمدند که نیمی از کل تولیدات صنایع مربوطه را در دست گرفتند. پس از آن بود که در سال 1900 مدیریت مالی یک رشته‌ی علمی شد. از آن زمان، تا‌کنون مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت مالی همواره دچار تغییر ‌و‌ تحول بوده و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود. ادغام‌های ذکرشده، نیازمند سرمایه‌ی هنگفتی بود؛ که به‌دنبال آن، مدیریت ساختار سرمایه، یکی از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته‌ی خاصی از مدیریت بازرگانی شد.
در دهه‌ی 1920 شرکت‌های تولیدی، مقادیر فراوانی کالا تولید کردند و سودهای کلانی بردند. این امر، باعث شد مسائل برنامه‌ریزی و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی)، به‌تدریج در مبحث مدیریت مالی، مورد توجه قرار‌ گیرد. تأمین مالی این شرکت‌ها و مسائل مبتلابه ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه، به‌سرعت رشد یابند. با پیدایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم، در راه دستیابی به تغییرات ناشی از تکنولوژی نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالی نیز بر پایه‌ی علمی استوار گردید.
این رشته‌ی علمی با استفاده از علوم کامپیوتر، اقتصاد‌سنجی و ... همچنان در حال پیمودن راه تکامل است. این روش‌های علمی که از سال 1950 یکی پس از دیگری عرضه شد، به‌صورت ابزاری درآمد؛ که شرکت‌ها برای تجزیه‌و‌تحلیل طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و محاسبه‌ی ریسک و بازده، از آن‌ها استفاده می‌کنند.


برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت مالی


1.    مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
2.    مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
3.    اقتصاد مدیریت
4.    مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی
5.    سازمانهای پولی و مالی
6.    بازار پول و سرمایه
7.    تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

در تعریف، دانایان علم مدیریت، تعاریف گوناگونی برای مدیریت مالی عرضه کرده‌اند؛ اما در یک تعریف ساده می‌توان مدیریت مالی را دانش و فن تأمین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم اداره‌ی پول تعریف کرد.
در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت مالی نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت مالی


o     ب‍ررس‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌)
o    ت‍اث‍ی‍ر م‍ال‍ی‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زای‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
o    ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
o    ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ م‍ع‍اف‍ی‍ت‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د
o    ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ای‍ران‌
o    ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اق‍لام‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌
o    م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ دارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای ‌CAPM ب‍ا م‍دل‌ س‍ه‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ف‍ام‍اوف‍رن‍چ‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌