مدیریت پروژه ابزاری برای شناخت، مهارت و روش‌های فنی است تا فعالیت‌های پروژه را به نیازهای اصلی (اهداف) پروژه برساند. اولین موضوع در مدیریت پروژه این است که اطمینان حاصل کنیم که پروژه با محدودیت‌های مشخص تعریف شده باشد. دومین موضوع، بهینه سازی اختصاص منابع و یکسان سازی داده‌های مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پروژه می‌باشد. پروژه یک سری فعالیت‌های کاملاً مشخص است که از منابع (مالی، انسانی، مواد، انرژی، فرصت، تدارکات و ارتباطات و ...) به منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌نماید.

پایان نامه مدیریت پروژه


در تعریفی دیگر، مدیریت ‌پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت ‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه‌ توافق ‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت‌ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد.

برخی از سرفصل‌های رشته مدیریت پروژه


1.    برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
2.    برآورد زمان فعالیت‌ها، خاتمه به ‌موقع پروژه؛ تهیه برنامه زمانی و کنترل زما‌ن‌بندی
3.    نمودار گانت و شبکه‌ مقیاس زمانی
4.    برآورد هزینه، بودجه‌بندی و کنترل هزینه
5.    یکپارچه‌سازی و هماهنگی عناصر یک پروژه (فعالیت‌ها و منابع)
6.    تعیین تمامی فعالیتهای مورد نیاز و در برگیرنده پروژه و روابط بین آنها
7.    آشنایی با نرم‌افزارهای مربوطه

مدیریت‌ پروژه مجموعه ابزارهایی برای برنامه‌ریزی و هدایت پروژه به سوی اهداف موردنظر است. این اهداف بر پایه‌ رضایت‌مندی مشتری و توجه به سه ‌عامل زمان، کیفیت و هزینه استوارند. در نگاه اول ممکن ‌است ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت پروژه زاید،‌ زمان‌بر و هزینه‌زا باشند،‌ اما باید توجه ‌داشت که مدیریت‌ پروژه تنها راهی است که می‌تواند شما را از انجام به‌موقع پروژه مطمئن‌ سازد. مدیریت ‌پروژه راهیست برای استفاده‌ مناسب از انسان، ماشین و پول در راستای اجرای درست و به ‌هنگام یک کار نو،‌ کاری که باید در همان اولین اجرا درست انجام‌ شود.
در بخش انجام پایان نامه مدیریت به کارگیری مدیریت پروژه نیز مانند دیگر رشته‌های مشابه، دانش آموخته می‌باید علاوه بر آشنایی با دانش رشته‌اش، با نرم‌افزار‌های رشته خود آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر آن برای انجام پایان نامه، آشنایی با نرم افزار‌های آماری مانند  SPSSنیز یکی از باید‌هاست. در این رشته Edex با داشتن کارشناسان ارشد و دکترای حسابداری، در نوشتن و انجام کلیه امور پایان نامه، مشاور و دستیار محققان و دانش آموختگان عزیز خواهد بود.

نمونه‌هایی چند از پایان‌نامه‌های انجام شده در زمینه به کارگیری مدیریت پروژه


o     توسعه تئوری مادری در سازمان‌های پروژه محور
o    الگویی برای اندازه گیری بهره وری مدیریت منابع انسانی در صنایع x
o    انتخاب سبد پروژه بر پایه سنجش کارایی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی
o    طراحی الگوی همسویی کنترل استراتژیک و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه
o    ارائه الگویی برای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور بر اساس رویکرد استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK
o    ارائه چارچوب مکانیزم های تسهیم دانش پروژه در سازمان های پروژه محور
o    مطالعه و شناسایی فاکتورهای موثر در بهره وری و موفقیت دفتر مدیریت پروژه در مدیریت سبد پروژه‌ها