انجام پایان نامه شیمی فیزیک

شیمی فیزیک شاخه ای از فیزیک است که با استفاده از قوانین فیزیک به حل مسائل شیمی می پردازد و دربردارنده شاخه های الکترولیت، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ترموشیمی، شیمی سطح، شیمی کلوئید، الکتروشیمی، شیمی کوانتوم و طیف سنجی، خوردگی فلزات و سنتیک شیمیایی است. در شاخه ترمودینامیک و مکانیک آماری، از دید ماکروسکوپی علم شیمی را بررسی کرده و متغیرها را به حالت میکروسکوپی و اتمی در می آورند. این شاخه در جذب کار بر روی سطوح، پیلهای سوختی، پروتئین و مبحث بیوشیمی، نانو، کاتالیستها و شیمی جو کاربرد دارد.

پایان نامه شیمی فیزیک


شیمی کوانتوم و طیف سنجی به مبحث کوانتوم و برهم کنشهای نوری می پردازد. در تحقیقات آزمایشگاهی بسیاری از کوانتوم استفاده می شود مانند مونت کارلو، دینامیک مولکولی، سیستمهای نانو، مبحث کایرالیته مولکولی و ... . سنتیک شیمیایی بخشی از شیمی فیزیک است که به تعادل رسیدن مولکولها،چرخش و مکانیسم آنها و کاتالیستی و فوتوکاتالیستی را بررسی می کند. شیمی سطح همانطور که از اسم آن پیداست، شیمی را روی یک سطح بررسی می کند، برای مثال محققان این رشته طی واکنش، واکنش دهنده ها را روی یک سطح جذب کرده و از آن به عنوان کاتالیزور استفاده می کنند، پس از آنکه واکنش تمام شد آن را از سطح جدا می کنند. این علم در روان کننده ها، خوردگی، پاک کننده ها، شیمی مواد، استخراج و پیلهای سوختی و خورشیدی کاربرد دارد.
در الکتروشیمی با استفاده از شیمی جریان الکتریسیته تولید می کنند و در پیلهای گالوانی و برق کافتی در محلولهای الکترولیز کاربرد بسیاری دارند.
شیمی کلوئید مربوط به چسب سانهاست، مثل شیر که چربی در آب است. در این شاخه از شیمی، ناهمگنی، اثر تیندال، حرکت براونی، الکترواسموز و کاتافوریزیس مباحث مورد بررسی می باشند.  شیمی کلوئید در دانش پزشکی کاربرد بسیاری دارد و محققین از آن در تزریق درون رگ و سرمها استفاده می کنند.

دانشجویان رشته شیمی فیزیک به هنگام فارغ التحصیلی باید پایان نامه یا رساله ارائه دهند. از آنجایی که شرکت ادیت اکسپرتس به فکر شما عزیزان بوده در راستای تمامی مراحل انجام پایان نامه آماده خدمت می باشد. کارشناسان ما پایان نامه ای طبق ساختار اصلی پایان نامه ارشد و دکترا و نیز با موضوعی جدید و آکادمیک به شما ارائه خواهند کرد.

نمونه ای از موضوعات پایان نامه رشته شیمی فیزیک

-    واکنش پالادیوم بر روی سطح کاتالیزور کربنی با استفاده از جریان مداوم
-    استفاده از مواد کربنی در داروسازی و درمان سرطان

سفارش پایان نامه