انجام پایان نامه شیمی معدنی

رشته شیمی چهار گرایش معدنی، عالی، تجزیه و فیزیک دارد. شیمی معدنی عناصر غیرکربنی و ترکیبات یونی را مورد مطالعه قرار می دهد و مباحثی مانند کریستالوگرافی و کانیها سروکار دارد. دانش آموختگان این رشته در موسسات و آزمایشگاههای علمی و پژوهشی مشغول به کار شده و به بررسی شیمی آلی-فلزی، کاتالیزورها، نانو ذرات، صنایع معدنی، صنایع بهداشتی و آرایشی و ... می پردازد. برخی از دروس این رشته عبارتند از شیمی فیزیک معدنی، طیف سنجی در شیمی معدنی، سینیتیک، ترمودینامیک، واکنشهای معدنی، شیمی آلی پیشرفته، طیف سنجی مولکولی، الکتروشیمی پیشرفته، شیمی سطح، فتوشیمی، شیمی تابش، شیمی هسته ای، خوردگی فلزات، کریستالوگرافی، شیمی و تکنولوژی چرم و نفت، الکتروشیمی صنعتی، بیوشیمی معدنی، شیمی دارویی، پلیمر، گروماتوگرافی، پتروشیمی و تکنولوژی آن و ... .

پایان نامه شیمی معدنی

به طور کلی دانش آموختگان این رشته در آزمایشگاههای شیمی مشغول آزمایش مواد و کنترل کیفیت هستند. بیشتر مطالب شیمی در اتمهاست و به شیمی معدنی نسبت به دیگر گرایشهای رشته شیمی به بررسی اتمها می پردازد.
دانشجویان رشته شیمی معدنی در مقطع کارشناسی ارشد باید پایان نامه یا رساله ارائه کنند. پایان نامه شامل صفحه عنوان، چکیده، مطالب پایان نامه و فهرست منابع است. انتخاب موضوع پایان نامه کاری دشوار است، زیرا نباید تکراری باشد. پژوهش و پایان نامه ای موفق است که محتوی و ارائه خوبی داشته باشد. به طورکلی یک پایان نامه خوب باید تعاریف عملیاتی و مفاهیم را به طور واضح و روشن بیان کند، انسجام و یکدستی داشته باشد و ساختار آن از الگوی تعیین شده پیروی کند. مشاوران ما کار شما را در تمامی مراحل انجام پایان نامه آسان خواهند کرد. با ما پایان نامه ارشد و یا رساله دکترای حرفه ای داشته باشید.

نمونه ای از موضوعات پایان نامه رشته شیمی معدنی

-    صنعت تبدیل کاغذهای باطله به مواد شیمیایی مفید
-    رشد نانولوله های کربنی در صورت اشتعال
-    استفاده از کریستالها در اشکال جدید داروهای شیمیایی
-    طراحی دقیقترین کوانتوم سنج بر اساس دما و زمان

سفارش پایان نامه