پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر

در بسیاری از پایان نامه های ارشد مهندسی کامپیوتر از محاسبات ابری به عنوان یکی از کاربردی ترین و نوین ترین ابزارها برای کنترل و مدیریت داده های حجیم معرفی شده است. در این پایان نامه ها به بررسی توانمندیهای خاص محاسبات ابری cloud computingپرداخته می شود. در این پایان نامه ها محاسبات ابری را به عنوان روشی برای ارایه منابع و سرویسها به کاربران و سازمانها از طریق ارتباط با سرور معرفی کرده اند. در پایان نامه های مهندسی کامپیوتر تهدیدات امنیتی از جمله معایبی است که برای محاسبات ابری cloud computing ذکر شده است و این تهدیدات به عنوان یک مانع قوی برای کاربران محسوب می شود. در برخی از پایان نامه های ارشد مهندسی کامپیوتر با توجه به این معایب سعی می شود به بررسی امنیت در ابر پرداخته شود. در پایان نامه های ارشد کامپیوتر اجرای تکنیکهای امنیتی, کنترل دسترسی و سیستم شفاف حفاظت ابر (TCPS) از جمله راهکارهای امنیتی است که برای مقابله با چالشها در ابر معرفی شده است.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار: 2016.11.06

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد کامپیوتر

محاسبات ابریg cloud computin

مقاله ISI