پردازش تصویر در پایان نامه ارشد کامپیوتر

مبحث پردازش تصویر در پایان نامه ارشد کامپیوتر در زمینه های مختلفی صورت می گیرد.  در این نوع پایان نامه پردازش تصویر توسط چهار فرایند عمده صورت می گیرد. پیش پردازش, ارتقاء کیفیت تصویر, تبدیل تصاویر و طبقه بندی و آنالیز تصاویر چهار فرایند اصلی ذکر شده در این نوع پایان نامه می باشند. یکی از حیطه های مطالعه در این زمینه تحلیل ژلهای الکتروفورسیس پروتئین وDNA با استفاده از پردازش تصویر می باشد هدف از پردازش تصویر در این نوع پایان نامه شناسایی گونه های جدید و امکان ثبت آنها است. از دیگر موارد مورد مطالعه در زمینه پردازش تصویر در پایان نامه ارشد کامپیوتر مبحث شناسایی چهره است. در توضیحات این نوع پایان نامه ذکر شده است که شناسایی چهره در حوزه های مختلفی از جمله شاخص گذاری, نظارت بصری و ساختارهای ویدیویی کاربرد دارد. در پایان نامه ارشد کامپیوتر جهت شناسایی تصویر مورد نظر الگوریتمی خاص ارایه می شود. در مطالعات این نوع پایان نامه می خوانیم که الگوریتم ارایه شده ویژگی های تصویر مورد نظر را با بخش بندی کردن آن در فضای رنگ HSV با استفاده از فیلتر گابور به شناسایی تصویر مورد نظردر حداقل زمان می پردازد

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.16

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد کامپیوتر

مقاله ISI