انواع متغیرهای تحقیق در تدوین پایان نامه ارشد

در تحقیقات علمی نظیر تدوین پایان نامه ارشد، ویژگی های هر مولفه مورد بررسی ممکن است در پژوهش های دیگر ثابت نگاه داشته شود. بنابراین، باید با مفهوم متغیر و انواع دسته بندی آنها آشنا شویم. متغیرها مفهومی هستند که دو یا چند ارزش کمی و یا کیفی را به خود اختصاص داده باشند. متغیرها براساس ماهیت به متغیرهای کمی و کیفی، گسسته و پیوسته، دوارزشی و چند ارزشی و ... دسته بندی می شوند. در این متن به بررسی ویژگی ها و دسته بندی های متفاوت انواع متغیرها در انجام پایان نامه می پردازیم.

بررسی ویژگی های متغیرها درانجام پایان نامه ارشد

  • متغیر مستقل: متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که در تحقیقات تجربی پایان نامه ارشد به وسیله پژوهشگر مورد بررسی قرار می گیرد تا تاثیر آن بر پدیده های دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

این متغیر در انجام پایان نامه به وسیله پژوهشگر انتخاب می شود، در طی پژوهش بررسی شده و مقدار آن برآورد می شود. در واقع، میزان تغییرات و نوسان متغیر وابسته برحسب متغیر مستقل اندازه گیری می شود.

  • متغیر وابسته: متغیر و یا متغیرهایی است که تاثیر و رابطه آن بر متغیر مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع، متغیر وابسته و تغییرات در مقادیر آن در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی می شود.
  • متغیر کنترل: به متغیرهایی اطلاق می شود که در رابطه با چند متغیر دیگر، تحت کنترل قرار می گیرند. متغیر کنترل در تحقیقات آزمایشی انجام پایان نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • متغیر گسسته: در این طبقه بندی، میزان متغیر با ارزش هایی معین از یک مقیاس تعیین می شود. متغیرهای گسسته در پژوهش های پایان نامه ای به شکل متغیرهای دووجهی و چندوجهی تقسیم بندی می شوند.
  • متغیر پیوسته: در انجام پایان نامه متغیری است که هر مقداری از واحدهای اندازه گیری می تواند به آن اختصاص یابد.

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه