بررسی انواع پایان نامه

برای پیشبرد مناسب هر پایان نامه ای دسترسی به چارچوب های مناسب  پایان نامه امری است الزامی. طراحی پایان نامه به نوع و دامنه هدف, طبیعت مساله مورد بررسی و روش های مناسب جهت پیشبرد آن بستگی دارد. به این ترتیب برای طراحی مناسب یک پایان نامه علمیباید توجه داشت که هر طرح تحقیقی و پژوهشی باید لااقل شامل اجزا زیر که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ و کنش متقابل قرار دارند باشد؛

                                                                         

انتخاب عنوان پایان نامه نخستین گام در طراحی آن به شمار می رود. عنوان پایان نامه باید روشن, موجز, فشرده و گویای مساله مورد بررسی باشد. در همین ارتباط گاهی بر جنبه های معینی از موضوع پایان نامه تاکید می شود. پایان نامه ها را می توان به طرق مختلف  و برمبنای معیارهای گوناگون انجام داد.

  • مطالعه کاربردی

این نوع مطالعه به تحقیقاتی گفته می شودکه به منظور تدوین و گسترش مهارت ها و شیوه های جدید و نیز حل مسایل مربوط به تحقیق یا محدوده مورد بررسی طراحی و اجراشود.

  • مطالعات نظری

این گونه مطالعات غالباً با هدف افزایش شناخت علمی نسبت به رخدادها و پدیده ها  و در پی اتبات صحت و سقم داوری ها, فرضیات, نظریه ها و احکام علمی است.

  • مطالعات بنیادی

این نوع مطالعه مباحث محض علمی را با میدان تجربه در هم می آمیزد و در پی محک زدن نظریه در میداتن عمل است.

  • مطالعات اجرایی

از جمله تحقیقاتی هستند که با هدف از پیش تعیین شده در پی یافتن راه های بهینه برای اجرای سیاست ها, برنامه ها و طرح های عمرانی هستند.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه