تاثیر پایان نامه برق الکترونیک بر تحلیل محتوا موضوعات پژوهشی سایر رشته ها

 

 پایان نامه برق الکترونیک  بخش قابل توجهی از نشریات علمی را به خود اختصاص داده اند. به خصوص پایان نامه دکتری که شامل نتایج حاصل از حداقل سه سال کار علمی فردی، انجام فعالیت های آزمایشگاهی، تلاش یک تیم تحقیقاتی یا یک موسسه پژوهشی است.

فرایند انجام  پایان نامه برق الکترونیک  بر اساس حل مسأله به عنوان یک کار پژوهشی، اثرات زیادی بر روی تمام سطوح آموزشی در رشته های مختلف دارد. روند تحقیقات و مطالعات مبتنی بر حل مسأله بین سال های 2002 تا 2013 در کشور ترکیه در بین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری و تجزیه و تحلیل های انجام شده در این پایان نامه ها بر اساس طبقه بندی نوع مطالعه، حوزه یادگیری، طرح پژوهش، حوزه پژوهش، مورد تحقیقاتی، اندازه گروه و مدت زمانی تحلیل، نشان داده است که تجزیه و تحلیل های دارای فرایند های حل مسئله و مدلسازی های ریاضی، دامنه رفرنس دهی مطلوب تری نسبت به تحقیقات مروری داشته است.

 

                                                          

 

همچنین، طراحی های کیفی و کمی، در حوزه های تحقیقاتی بیشتری مورد استفاده قرار گرفته اند، ویژگی های اساسی  پایان نامه برق الکترونیک اجازه می دهد تا با ادغام این طرح از پایان نامه دکتری با پایان نامه ها در سایر علوم، ارزیابی مفیدی از فرکانس خطاها، پراکندگی داده ها و حساسیت سنجی تحقیقات انجام گیرد و پژوهش های صورت گرفته از لحاظ بار علمی و رفرنس دهی، غنی تر و جامع تر شود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه الکترونیک

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه الکترونیک

مقاله isi