در هر پژوهش برای مطمئن شدن از صحت کار و داده های جمع آوری شده باید تحلیل آماری انجام داد چون این کار به پژوهشگران نشان می دهد که روش پژوهششان صحیح بوده است یا خیر. به این منظور متخصصان داده ها را مورد تجزیه و تحلیل انجام می دهند و نتیجه رادر اختیار مصرف کننده قرار می دهند. تحلیل آماری پایان نامه به منظور بررسی نرم افزاری داده ها و پژوهش صورت می گیرد و برای این کار باید از نرم افزارهای تخصصی آماری استفاده کرد. برای پایان نامه ارشد و دکترا همواره نیاز به تحلیل آماری است و دانشجویان برای انجام پایان نامه خود باید از نرم افزارهای آماری استفاده کنند.

تحلیل آماری پایان نامه

این بخش از مهمترین بخشهای پروژه می باشد و به طور کلی به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می گیرد. در بخش توصیفی از پارامترهایی مانند جدول توزیع فراوانی،  درصد فراوانی، درصد تجمعی و میانگین استفاده می شود و در بخش استنباطی نیز از جوامع آماری  استفاده می گردد. برای استفاده از نرم افزارهای آماری مانند EViews هم میتوان داده های خود را مدیریت کرده و تحلیلهای آماری و اقتصادسنجی را انجام داد. برای آزمونهای پارامتریک نیز از آزمونهایی مانند T و تحلیل واریانس استفاده می شود. در آزمونهای غیرپارامتریک نیز از آزمون علامت تک نمونه، زوجی، ویلکاکسون،  کروسکال-والیس،  فریدمن، آزمون تقارن توزیع،  آزمون میانه k و ... استفاده می شود. به طور کلی در این بخش پایان نامه اگر داده ها کیفی باشند به صورت استدلالی تحلیل می کنیم و اگر داده ها به صورت آماری باشند تفکیک آماری می کنیم. تحلیل آماری پایان نامه و استفاده از نرم افزارهای تحلیلی نیاز به متخصصین حرفه ای دارد. به دلیل اینکه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کمتر به مباحث آماری پرداخته می شود برای دانشجویان بخش تحلیل اماری پایان نامه شان  را دشوار ساخته است. زمانی که شما تحلیل آماری پایان نامه خود را به متخصصین و کارشناسان مجرب می سپارید دیگر نگران نتیجه پژوهش و در نتیجه دفاع پایان نامه خود نیستید. در این راستا کارشناسان ما ازتمام تحلیلهای آماری و نرم افزارهای تخصصی آماری و شبیه سازی استفاده می کنند نرم افزارهایی نظیر :
SPSS - Stata –Eviews – Expert Choice – SWOT – Lisrel
ونرم افزارهای شبیه سازی مانند :
Matlab – FLAC3D – ANSYS-  Abaqus  


مطالب دیگر این گروه
چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش پایان نامه مدیریت  و رعایت قوانین نگارش انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری