جلوگیری از اتهام سرقت علمی در پایان نامه و رعایت اخلاق

 

فهم موقعیت و جایگاه علم، تلاش پژوهشی و ارزش دستاوردهای علمی، از جمله مسائلی است که دانشجویان بایستی قبل شروع فرآیند  پایان نامه درک نمایند. پژوهش علمی که به صورت یک  پایان نامه و یا مقاله علمی به چاپ می رسد، برای فرد محقق ارزشمند است زیرا نتیجه تلاش، صرف زمان، انرژی و هزینه بوده است. لذا ارزش نهادن به دست آوردها و تلاش های دیگران از لحاظ اخلاقی امری واجب است.

دانشجویان در نگارش پایان نامه خود، مخصوصا در قسمت مبانی نظری و تحقیقات بایستی این اخلاق را حفظ نمایند. حفظ اخلاق علمی به معنی عدم استفاده از نتایج دیگران نیست، بلکه به معنی ارزش نهادن به فعالیت های علمی دیگران است. این امر در پایان نامه با مرجع گذاری صحیح در جملات، اصطلاحات و نتایج تحقیقات دیگران حاصل می شود.                                   

 

                                                                       

دانشجویان در نگارش متن پایان نامه خود بایستی توجه داشته باشند که مرجع گذاری تک تک پاراگراف ها و جملات غیر پیوسته، علاوه بر حفظ اخلاق علمی و پژوهشی، موجب بالا رفتن بار علمی  پایان نامه و دفاع راحت تر پایان نامه خواهد شد. صحت سنجی و اعتبار سنجی پایان نامه های دارای مدلسازی نیز، بایستی با اخلاق علمی سازگار باشد تا بتوان نتایج پژوهش علمی را با نتایج حاصل از فعالیت و گزارش پژوهش دیگر محققان قیاس و اعتبار سنجی کرد. همچنین در بخش پایانی مقالات و بخش ابتدایی پایان نامه، ذکر نام افراد، موسسات و ارگان هایی که در انجام پژوهش به دانشجو یاری رسانده اند مهم است.

این اهمیت بیش از آنکه یک عرف در نگارش باشد، بیانگر اخلاق علمی پژوهشگر یا دانشجو است و موجب افزایش اعتبار اخلاقی  پایان نامه و به تبع آن افزایش اعتماد داوران و بهره مندان به نتایج تحقیقات دانشجو می شود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

مقاله Isi