راهنمای تنظیم فرضیه های تحقیق در پایان نامه ارشد

یکی از بخش های طرح تحقیق یا پروپوزال پس از بررسی اهداف تحقیق، طرح و تنظیم فرضیه های تحقیق در پایان نامه ارشد است. در این بخش، پژوهشگر باید به ذکر منابعی که فرضیه از آنها اقتباس و تدوین شده است، بپردازد.در واقع، فرضیه های تحقیق، پاسخی مناسب برای سوال یا سوالات پژوهش به شمار می آیند که در مراحل بعدی، درستی و یا نادرستی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در این متن به نکات نگارش بخش فرضیه های تحقیق در پایان نامه ارشد می پردازیم.

راهنمای نگارش فرضیه های تحقیق در پایان نامه ارشد

در مطالعاتی که به صورت تحلیل انجام می شوند، اهداف تحقیق به شکل فرضیه های پژوهش مطرح می شوند و در واقع توضیح و یا پیش بینی تاثیر یک عامل یا متغیر بر عامل یا متغیر وابسته دیگر به شمار می آید.

  • جملات خبری : فرضیه های تحقیق به صورت جمله خبری در پژوهش پایان نامه  مطرح می شوند. باید براساس نظریات علمی پاسخ مناسبی برای هر یک از سوالات تحقیق نگاشته شود.
  • پاسخی به مساله تحقیق: در انتهای پژوهش پایان نامه ، نتایج باید فرضیه های تعریف شده را قبول و یا رد کنند و پاسخی به مساله تحقیق داده شود.
  • شفافیت و سادگی فرضیه های تحقیق: فرضیه ها باید ساده و قابل فهم برای مخاطبان باشد و به درستی مولفه های تحقیق در آن عنوان شوند.
  • قابلیت آزمون: فرضیه های تحقیق باید در مطالعه پایان نامه  قابل آزمون باشند و بررسی نتایج تحقیق، به رد فرضیه ها یا عدم رد آن ها بیانجامد.
  • اختصاص به مساله تحقیق:  فرضیه ها هیچ گاه حالت کلی ندارند و تنها به مساله تحقیق اختصاص پیدا می کنند و براساس شرایط ویژه تحقیق با جامعه آماری، متغیرها، بازه زمانی و محدودیت های تحقیق شکل می گیرند.
  • تناظر محتوایی: باید به تعداد سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین شوند و در مقابل هر سوالی که در طرح پایان نامه پایان نامه عنوان شده است، پاسخی تنظیم شود.

انجام پایان نامه 

سفارش پایان نامه