روش تحقیق و انواع آن در نگارش پایان نامه

 

روش تحقیقدر پایان نامه یا همان متدولوژی می باشد. در واقع شامل مطالعه اصول و قوانین و جستجویی است که ما را به شناخت و درک صحیح سوق می دهد. این نوع شناخت در واقع نوعی اطلاع یافتن از زوایای مختلف موضوع پایان نامه به روش واقعی است. انواع روش تحقیق شامل پژوهش های بنیادی، کاربردی، نوصیفی و اکتشافی است. که تک تک به بررسی همه آنها خواهیم پرداخت.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


پژوهش پایه بنیادی


یکی از انواعروش تحقیق در انجام پایان نامه پژوهش پایه‌ای است که مطالعات اولیه در زمینه های مختلف را میسر می سازد و اساس و قدم اول برای انجام «پژوهش کاربردی» می باشد،


پژوهش کاربردی


از انواع دیگر روش تحقیق، پژوهش کاربردی است که متوجه کاربرد پایان نامه در زندگی انسان‌ها می باشد. موضوع مورد مطالعه در اختیار پژوهشگر قرار دارد و به آن دسترسی کامل دارد. در مجموع پژوهش‌های کاربردی به جنبهٔ عملی توجه دارد وهدف آن حل مشکلات می‌باشد. پژوهش کاربردی در پایان نامه به دنبال چرایی ارتباط بین پدیده هاست. این روش مشتمل بر روشهای نرم افزار برای دستیابی به روشهای تحلیل داده برای بحث و مقایسه و حتی شبیه سازی و بهینه سازی می باشد.
مطالعهٔ اکتشافی
یکی دیگر از انواع روش تحقیقمطالعه‌ای مقدماتی است که این نوع مطالعه عمدتاً از طریق پژوهش های کتابخانه‌ای، مشاهده میدانی، یا مصاحبه شکل می‌گیرد. ارتباط بین پدیده ها را بررسی می کند و دلیل و ضرورت انجام این پژوهش ها به دو منظور می باشد::
۱- غنای سوالات پژوهش.
۲- مطالعه و تحقیق از متخصصین و کارشناسان برای آشنا شدن با منابع و تحقیقات انجام شده قبلی.
پژوهش توصیفی 
این نوع روش تحقیق در واقع ارائه یک گزارش می باشد و نوعی جمع آوری آمار و ارقام و اطلاعات در مورد موضوع پژوهش و تأکیدی بر علت‌یابی مسئله ندارد.