مسائل مهم جهانی ؛موضع پایان نامه حقوق محیط زیست

در پایان نامه حقوق می خوانیم که  سال های اخیر اصل جدیدی برای هدایت فعالیت های بشر و جلوگیری از صدمه به محیط زیست و سلامت انسان در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته که از آن به اصل اقدامات احتیاطی یاد می شود.

 

                                                                               

به ویژه با پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 , در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه, این اصل جایگاه مهم تری را به دست آورد. درپایان نامه حقوق پژوهشی پیشین به این نتیجه رسیده اند که به منظور دستیابی به توسعه پایدار سیاست های توسعه و حفاظت از محیط زیست باید بر اساس اصل اقدامات احتیاطی باشد و ارزیابی های زیست محیطی باید پیش بینی کننده و جلوگیری کننده از علل تخریب محیط زیست باشند. پایان نامه حقوق که در راستای این پژوهش ها بوده و راهکارهای پیشگیری را ارائه و بسط و گسترش دهند طبیعتاً جلوه مثبت و تاثیر گذاری از خود نشان خواهند داد و کارآمد بودن آنها از همان زمان تصویب پروپوزال قطعی خواهد بود. این قبیل موضوعات پایان نامه  ها از نظر حمایتی هم جایگاه مطلوبی دارند, قسمت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست کمک هزینه ای را به پایان نامه  های با موضوعات حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن اختصاص داده است و در صورت ارائه راهکارهای کاربردی در پایان نامه دکتری کمک هزینه مربوطه حتی افزایش هم داده خواهد شد. اینچنین حمایت هایی قطعاً اساتید راهنما و دانشجویان را به امر پژوهش در زمینه حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای مطلوب و کفید دلگرم تر خواهد نمود.

محیط زیست را باید در ردیف میراث های مشترک بشری محسوب کرد که حراست از آن و پیشگیری از تخریب و نابودی آن وظیفه تمامی جهانیان است. پژوهشگران و دانشجویان در میان قادر به تاثیر گذاری بسیار بالایی هستند چرا که با تعریف موضوع پایان نامه حقوق خود در این راستا وتحقیق و پژوهش در این حوزه قادر به ارائه نتایج کاربردی و کارآمد خواهند بود. 


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟