مسائل مهم جهانی ؛موضع پایان نامه حقوق محیط زیست

در پایان نامه حقوق می خوانیم که  سال های اخیر اصل جدیدی برای هدایت فعالیت های بشر و جلوگیری از صدمه به محیط زیست و سلامت انسان در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته که از آن به اصل اقدامات احتیاطی یاد می شود.

 

                                                                               

به ویژه با پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 , در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه, این اصل جایگاه مهم تری را به دست آورد. درپایان نامه حقوق پژوهشی پیشین به این نتیجه رسیده اند که به منظور دستیابی به توسعه پایدار سیاست های توسعه و حفاظت از محیط زیست باید بر اساس اصل اقدامات احتیاطی باشد و ارزیابی های زیست محیطی باید پیش بینی کننده و جلوگیری کننده از علل تخریب محیط زیست باشند. پایان نامه حقوق که در راستای این پژوهش ها بوده و راهکارهای پیشگیری را ارائه و بسط و گسترش دهند طبیعتاً جلوه مثبت و تاثیر گذاری از خود نشان خواهند داد و کارآمد بودن آنها از همان زمان تصویب پروپوزال قطعی خواهد بود. این قبیل موضوعات پایان نامه  ها از نظر حمایتی هم جایگاه مطلوبی دارند, قسمت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست کمک هزینه ای را به پایان نامه  های با موضوعات حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن اختصاص داده است و در صورت ارائه راهکارهای کاربردی در پایان نامه دکتری کمک هزینه مربوطه حتی افزایش هم داده خواهد شد. اینچنین حمایت هایی قطعاً اساتید راهنما و دانشجویان را به امر پژوهش در زمینه حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای مطلوب و کفید دلگرم تر خواهد نمود.

محیط زیست را باید در ردیف میراث های مشترک بشری محسوب کرد که حراست از آن و پیشگیری از تخریب و نابودی آن وظیفه تمامی جهانیان است. پژوهشگران و دانشجویان در میان قادر به تاثیر گذاری بسیار بالایی هستند چرا که با تعریف موضوع پایان نامه حقوق خود در این راستا وتحقیق و پژوهش در این حوزه قادر به ارائه نتایج کاربردی و کارآمد خواهند بود.