مشکلات پیش روی  پایان نامهدر فرآیند انتخاب عنوان و انجام تحقیقات و پژوهش

 

در اوایل شروع فعالیت ها برای ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه، فکر کردن در مورد آنچه شما می خواهید که در انتهای نگارش پایان نامه به آن برسید بسیار مهم است. مشورت کردن با سرپرست و استاد راهنما و اساتید مشاور پایان نامه به منظور مشاوره در حوزه انتخاب موضوع و اهداف پژوهشی و دامنه تحقیق پایان نامه از جمله گام های ابتدایی برای شروع تحقیقات و نگارش پایان نامه محسوب می شود.

به یاد داشته باشید که گاهی سادگی یک موضوع و یا آشنا بودن برخی از مفاهیم از لحاظ ذهن ما، ممکن است در فرآیند ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه تغییر کند و جای خود را به واژگان و اهداف دیگری دهد و با اعمال تغییرات جزئی، مسیر مد نظر ابتدایی  پایان نامه کاملا جابجا شود و موجب تمرکز در جنبه های خاصی از موضوع پایان نامه گردد.

 

                                               

 

تلاش برای حل مشکل پیش آمده در فرآیند پژوهش  پایان نامه، موجب پرس و جو و یا یافتن استدلال هایی برای حل آن مشکل خواهد شد که این امر هم باعث فوت و از دست دادن زمان می شود و هم موجب منحرف شدن از مسیر اولیه  پایان نامه که از روز اول متصور بودیم خواهد شد و حتی می تواند عنوان نهایی  پایان نامه و یا خواسته های اولیه از نتایج پایان نامه را تغییر دهد. لذا انتخاب عنوان کلی در ابتدای فرآیند پروپوزال نویسی و تغییرات جزئی که در آینده ممکن است که بروز کند، می تواند حوزه عملکردی و حوزه فعالیت های علمی پایان نامه را به حوزه ای دینامیکی و پویا تغییر دهد که قابلیت همخوانی، چه از لحاظ فکری و روانی و چه از لحاظ عملیاتی و تحقیقاتی را برای دانشجو و تیم تحقیقات او داشته باشد.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه

مقاله Isi