نرم افزار spsss و تحلیل آن در پایان نامه حسابداری


نرم افزار spss یک سیستم مدیریت داده می باشد که به شما خروجی جدول و نمودار و ... تحویل می دهد.
برای استنباط و نتیجه گیری علمی از اطلاعات و یافته های پایان نامه  از علم آمار بهره می گیریم و ابزار دست یابی به این استنباط در پایان نامه حسابداری نرم افزار spss می باشد.
یک محقق برای راستی آزمایی درستی و نادرستی فرضیات خود باید ابتدا فرضیات را به صورت آماری تعریف کنند و دیتا را در نرم افزار وارد کنند و در نوار ابزار به منوی آنالیز مراجعه کرده و استنباط آماری مورد نظر را انجام دهند.
دستورات مورد استفاده در این نرم افزار رگرسیون، سری زمانی، آزمون همبستگی، واریانس، آزمونهای ناپارامتری و جدوا توافقی می باشد که به دستیابی به این تحلیل ها کمک می نماید و می توانند محققین از انها استفاده کنند.
1-  جدول و نمودار از خروجی آماری می دهد.
2-   توابع ریاضی مثل قدر مطلق، توابع مثلثاتی و ... را انجام می دهد.
3-   توزیع های گسسته و پیوسته را تهیه می کند. 
4-   آنالیز واریانس و کوواریانس را انجام می دهد.
5-    محاسبه انواع آمار توصیفی را انجام می دهد.
6-  می تواند با نرم افزارهای دیگر تبادل اطلاعات را مهیا سازد.

 

                                                                                      

 

هدف متخصصین editexperts  ارائه خدمات آماری تخصصی در نگارش پایان نامه حسابداری و پایان نامه مدیریت و پایان نامه اقتصاد می باشد.در پایان نامه نرم افزاری مثل  پایان نامه حسابداری کار علمی با آموزش گام به گام نرم افزار شما انجام می پذیرد.
برای ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه و به خصوص پایان نامه حسابداری با استفاده از نرم افزار های آماری به بخش ثبت پروژه سایت مراجعه کنید و کارشناسان ما در اسرع وقت بهترین مشاوره علمی را به شما ارائه خواهند داد.


سفارش پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

مقاله ISI