نوشتن پروپوزال

پیشنهاد پژوهشی که به صورت مکتوب و مدون در قالبی مشخص به گروهی از اساتید برای بررسی و پذیرش ارائه می گردد, پروپوزال گفته می شود. پروپوزال نقشه و رکن اصلی هر پایان نامه و کار پژوهشی است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می کند.

 

پژوهشگری که قصد آغاز یک پروژه تحقیقاتی را دارد در گام نخست باید طرح اولیه یا پروپوزال برای پایان نامه خود تعریف کند. پروپوزال در واقع نقشه اولیه برای انجام کار پژوهشی پایان نامه می باشد و راهنمایی است که پژوهشگر برای عملیاتی کردن و اجرای پروژه مطابق آن پیش خواهد رفت.هر چند انتخاب موضوع و فرایند نوشتن و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در زمانی کوتاه قابل انجام است ولی باید توجه داشت کهپروپوزال در واقع پیشنهاد اولیه برای پایان نامه بوده و به منزله نقشه های محاسباتی یک ساختمان است, بنابراین اگر محاسبات با دقت انجام نشده باشند, پژوهشگر در مراحل بعدی پروژه با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. به عبارت گویاتر پنانچه پژوهشگر پروپوزال خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان پروپوزال به ویژه طرح مسئله, اهمیت و ارزش تحقیق, تاریخچه مطالعات, اهداف, سوالات, فرضیه ها و روش ها و مراحل انجام پروژه را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد, در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سردرگمی و ابهام روبه رو نخواهد شد, به طوری که گفته می شود پژوهشگری که پروپوزال خود را به طور دقیق, روشن و کامل نوشته باشد 50 درصد از رساله یا پایان نامه خود را انجام داده است چرا که تمامی مسیر کار او مشخص است و این برای انجام یک کار پژوهشی اتفاق بزرگی است.

هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق پژوهش خود را آغازکند. عنوان پروپوزالبه منزله قصد و طرح نهایی انجام پایان نامه است و به همین دلیل باید در انتخاب عنوان پروپوزال دقت و وسواس به خرج دهید.

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال

 


مطالب دیگر این گروه
انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش پایان نامه مدیریت  و رعایت قوانین نگارش انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری پایان نامه دکتری کامپیوترحرفه ای پایان نامه دکتری کامپیوترحرفه ای پایان نامه مدیریت مالی 2 پایان نامه مدیریت مالی 2