نگارش اهداف تحقیق در پایان نامه ارشد

پس از انتخاب موضوع، بیان مسئله نحقیق و اهمیت ضرورت انجام آن، پژوهشگر باید اهداف تحقیق را در پروپوزال پایان نامه ارشد تدوین کند. اهداف کلی تحقیق، همان تحلیل موضوع تحقیق هستند که در بررسی و مطالعه باید به آن دست یافت. در واقع، اهداف تحقیق، دستیابی به پاسخ مسئله تبیین شده در تحقیق است. در این متن به بررسی نکات مهم در مورد اهداف تحقیق در پایان نامه می پردازیم.

اهداف تحقیق در پایان نامه ارشد را چگونه بنویسیم؟

پژوهشگر، جهت گیری اهداف اختصاصی تحقیق را با انتخاب متغیرها، نوع انجام مطالعه، روش انجام پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات و داده های خام و مدل های ریاضی مورد استفاده هدایت می کند.

ویژگی های اهداف تحقیق در پایان نامه

  • مشخص بودن هدف تحقیق: برای آنکه اهداف تحقیق پایان نامه را به خوبی شناسایی نموده و در دستیابی به نتایج به درستی عمل نمایید، باید در نظر داشته باشید که اهداف باید مشخص و قابل تشخیص باشند.
  •  قابلیت دستیابی به اهداف:  طی انجام تحقیق باید دستیابی به اهداف فراهم باشد و با وجود امکانات و محدودیت های تحقیق دستیابی به نتیجه دور از دسترس نباشد.
  • شناسایی روند انجام پژوهش: باید تمام شرایط حاکم بر انجام پژوهش تحت تسلط محقق باشد و برنامه ای انعطاف پذیر برای تحلیل وجود داشته باشد.

با شناسایی اهداف چه معیارهایی برای انجام تحقیق پایان نامه در نظر گرفته می شوند؟

  • حدود جامعه مورد مطالعه تعریف می شود (از نظر تعداد اعضای نمونه، زمان مورد مطالعه و ناحیه جغرافیایی مورد بررسی).
  • مراحل مختلف پژوهش از نظر دامنه فعالیت و بازه زمانی تعریف می شود.
  • مانع از اتلاف زمان و هزینه های بیهوده می شود.

اهداف تحقیق در پایان نامه ارشد به دو دسته اهداف کلی و اهداف اختصاصی یا ویژه تقسیم بندی می شوند. اهداف ویژه اساسا از مسئله تحقیق و اهداف کلی نشات گرفته، به صورت مشخص و با استفاده از کلمات و اصطلاحات دقیق به آزمون و بررسی پژوهش کمک می کند. متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، بازه زمانی، مکانی، نمونه ها و واحدهای هر تحقیق باید کاملا مشخص باشند.

انجام پایان نامه 

سفارش پایان نامه