پایان نامه حسابداری با محوریت بورس اوراق بهادار تهران

در پایان نامه حسابداری می‌خوانیم که بورس اوراق بهادار تهران با اهداف متعدد و چندجانبه ای از جمله ایفای نقش به عنوان نهاد محرک فعالیتهای اقتصادی و بازاری وسیع، متنوع و ارزش‌‌آفرین برای ذینفعان و سهامداران تشکیل شده است. بدون تردید، بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعاتی بوده که بیشترین تحقیقات در حوزه حسابداری در سالهای اخیر پیرامون آن و شرکتها و صنایع فعال در آن انجام شده است. 

بر اساس این پایان نامه، در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت اساسی و محوری در بسیاری از تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریهای پولی و اقتصادی برخوردار است و می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رونق یا رکود اقتصادی در بازارهای مختلف تاثیر بگذارد.

 

                                 

در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در پایان نامه حسابداری با محوریت بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و موضوعات متنوعی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مهمترین موضوعات در این تحقیقات می توان به بررسی همبستگی متغیرهای اقتصادی با عملکرد مالی و شاخصهای دیگر اقتصادی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. همچنین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بسیاری از تحقیقات در پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند و روابط معناداری میان متغیرهای اقتصادی و وضعیت صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران کشف شده است.

یکی دیگر از مسائلی که بیشترین حجم تحقیقات در پایان نامه حسابداری با موضوع بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است، بررسی ارتباط متقابل معیارهای مختلف اقتصادی مربوط به سهام از جمله ریسک نقد شوندگی و بازده سهام با شاخصهای بیرونی و درونی اقتصادی عملکرد شرکتها از جمله ساختار مالی، سودآوری و گزارش حسابرسی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در پایان نامه بوده است.

انجام پایان نامه حسابداری

سفارش پایان نامه حسابداری

 


مطالب دیگر این گروه
خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی اصول نگارش پروپوزال اصول نگارش پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال