پایان نامه حسابداری با محوریت محافظه‌کاری

 

درپایان نامه حسابداری  با موضوع محافظه‌کاری، سطح بالای تائیدپذیری پیش از طرح ادعای هر گونه سود با عنوان "محافظه‌کاری حسابداری" شناخته می‌شود که در عین حال، مستلزم تشخیص (تائید) زیانها و مخارج احتمالی به محض تشخیص آنها می‌باشد. در این رویکرد حسابداری، درآمدها به صورت معوق تا زمان تائید آنها منظور می‌شوند، به طوری که معیارهای دقیق تحقق درآمد، یکی از ویژگیهای اصلی محافظه‌کاری در حسابداری است.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

باید توجه داشت که محافظه‌کاری حسابداری شامل دستکاری مبلغ یا زمان‌بندی گزارش ارقام مالی نمی‌باشد، بلکه شیوه‌ای در حسابداری است که هنگام عدم قطعیت و نیاز به تخمین و برآورد به کار برده می‌شود. در پایان نامه حسابداری  با موضوع محافظه‌کاری گفته می‌شود که در این رویکرد، درآمدها و دارایی‌ها تعمدا دست پایین اعلام می‌شوند، در حالیکه مخارج و بدهیها دست بالا برآورد می‌شوند. بنابراین محافظه‌کاری حسابداری همواره درآمد خالص را پایینتر و منافع مالی آینده را در سطح پایینتری گزارش می‌دهد. یک نمونه از محافظه‌کاری حسابداری وقتی است که یک کسب و کار انتظار پیروز شدن در یک دعوی قضایی را دارد. در این صورت، این کسب و کار برای رعایت محافظه‌کاری نمی‌تواند منفعت یا سود حاصل از آن را پیش از اطمینان نسبت به اصل تحقق درآمد گزارش دهد. در حالی که اگر انتظار شکست در آن دعوی قضایی وجود داشته باشد، برآورد آن باید در صورت مالی نمایش داده شود.

همچنین در پایان نامه حسابداری با موضوع محافظه‌کاری، یکی از نواقص بالقوه این رویکرد، شیفت (جابجایی) درآمد است. به طوری که اگر یک تراکنش با شرایط گزارش‌دهی تطبیق نداشته باشد، باید در دوره بعد گزارش داده شود و از اینرو درآمد دوره کنونی دست پایین اعلام شده و درآمد دوره بعدی دست بالا اعلام می‌شود. در نتیجه امکان ردیابی داخلی عملیات کسب و کار توسط سازمان دشوار خواهد شد.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

مقاله Isi