پایان نامه حسابداری با محوریت مدیریت سود

پیش از پرداختن به موضوع مدیریت سود (Earnings management) در پایان نامه حسابداری، باید تعریف و شناخت دقیقی از سود داشته باشیم. در اینجا منظور از سود، مجموع تمامی سودهای (profits) شرکت است و شامل درآمد یک شرکت منهای هزینه‌های تولید در یک مدت زمانی معین می‌باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به منظور تعیین جذابیت سهام یک شرکت یا کسب و کار خاص، سود (earnings) آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به طوری که شرکتهای با دورنمای سود پایین، معمولا قیمت سهام پایینتری نسبت به شرکتهای دارای دورنمای مثبت سود دارند.

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

بر اساس این تعریف‌، "مدیریت سود" در پایان نامه حسابداری، راهکار یا استراتژی مورد استفاده در سطح مدیریت برای دستکاری عمدی ارقام سود شرکت در راستای دستیابی به منفعت اختصاصی است. اینکار با هدف "هموارسازی سود" انجام می‌شود و تمرکز محوری در آن، غالبا نشان دادن ثبات در شاخصهای سود کسب و کار است.

در پایان نامه حسابداری گفته می‌شود که یکی از مهمترین مسائل در زمینه مدیریت سود، رسیدگی به آن توسط نهادهای قانونگذاری است. در بسیاری از کشورها، مدیریت سود متقلبانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار به عنوان دستکاری عمدی نتایج کسب و کار شناخته می‌شود و مدیریت سود می‌تواند با اعمال جرایم از سوی این کمیسیون همراه شود. با اینحال غالبا به علت پیچیدگی قوانین حسابرسی شرکتهای بزرگ، امکان تشخیص مدیریت سود پیش از وقوع آن برای سرمایه‌گذاران بسیار دشوار است.

یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه مدیریت سود، گزارشهای مالی است که ارتباط مستقیمی با تصمیمات حسابداری دارد. به طوری که تصمیمات حسابداری می‌توانند زمان‌بندی تراکنشها و برآوردهای مورد استفاده در گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، مدیریت سود بعضا می‌تواند بدون هیچ نشانه قابل توجهی انجام گیرد و موجب گمراهی سرمایه‌گذاران شود.

 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه حسابداری

مقاله Isi