پایان نامه عمران با محوریت مقاومت برشی خاک

در پایان‌نامه عمران با موضوع مقاومت برشی خاک، عموما مقاومت برشی در ارتباط با مکانیک خاک مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به مفهوم تنش برشی قابل تحمل توسط خاک است. به بیان دقیقتر می‌توان اینگونه گفت که مقاومت برشی خاک، میزان مقاومت خاک در برابر انهدام و لغزش در راستای هر یک از صفحات داخلی آن است. مقاومت برشی خاک یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل عملکرد آن است و معیارهای مختلفی به منظور ارزیابی آن به کار برده می‌شود.

به طور کلی مقاومت برشی خاک از عوامل مختلفی از جمله مقاومت حاصل از قفل و بست دانه‌ها، مقاومت اصطکاکی بین دانه‌های خاک و نیروی چسبندگی بین آنها ناشی می‌شود. به منظور اندازه‌گیری مقاومت برشی خاک، آزمونهای مختلفی انجام می‌شود از جمله مهمترین آنها می‌توان به آزمون برش مستقیم، آزمون فشار سه محوری، آزمون فشار غیر محصور و آزمون برش پره اشاره کرد.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

در پایان‌نامه عمران  با موضوع مقاومت برشی خاک، معیار ترسکا و معیار موهر-کولمب به عنوان مهمترین معیارهای ارزیابی مقاومت برشی خاک، وابسته به وضعیت آن (زهکشی شده و یا زهکشی نشده، تحکیم یافته و تحکیم نیافته، اشباع و غیر اشباع) استفاده می‌شوند.

لازم به ذکر است که مقاومت برشی درپایان‌نامه عمران  تنها در خصوص خاک بررسی نمی‌شود و مقاومت برشی المانها و اجزای ساخته شده با استفاده از مصالح ساختمانی مختلف (از جمله تیرها، دالها، ستونها و...) نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به تازگی از نرم‌افزارهای مختلف بالاخص نرم‌افزار ABAQUS به منظور پیشبینی و تحلیل مقاومت برشی خاک و سایر المانهای سازه استفاده می‌شود.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه عمران

سفارش پایان نامه عمران