پایان نامه مدیریت با محوریت بانکداری

در پایان نامه مدیریت با موضوع بانکداری، به طور کلی بانکداری شامل پذیرش و محافظت از پول و دارایی افراد و نهادهای مختلف و اعطای متقابل آنها برای دریافت سود تعریف می‌شود. بانکداری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و نظام پولی کشور مطرح است که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بسیاری از جوانب فضای کسب و کار و صنعت تاثیر بگذارد. از این رو بررسی و واکاوی ابعاد مختلف بانکداری، به ویژه در راستای دستیابی به مزایای متقابل برای بانک و مشتریان آن ضروری به نظر می‌رسد.

 

                                                               

                                                                                                                                                                                                        

 

 عموما در ذیل مبحث بانکداری، موضوعات متعددی از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و تجزیه و تحلیل ساز و کار اثرگذاری آنها بر معیارهای عملکرد بانک از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این موضوعات می‌توان به ارزیابی عملکرد بانک، عوامل موثر بر عملکرد بانکهای فعال در بورس اوراق بهادار و تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان بانک اشاره کرد.

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع بانکداری، همواره مشتریان به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر عملکرد مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرند که تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزیهای بانک با محوریت آنها انجام می‌شود. به عنوان مثال، در روش تحقیق پایان‌نامه مدیریت با موضوع بانکداری،‌ از تکنیکهای متعددی از جمله داده‌کاوی، الگوریتمها و ابزارهای مختلف آماری به منظور تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان و بخش‌بندی آنها در راستای افزایش جذب، حفظ و جلوگیری از رویگردانی مشتریان بانک استفاده می‌شود. همچنین از دیگر موضوعات بسیار مهمی که به تازگی در زمینه بانکداری مورد مطالعه گسترده قرار می‌گیرد، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اشاره کرد که سهم عمده‌ای از موفقیت یا شکست بانکها در فضای کنونی کسب و کار به آن وابسته است.

 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

مقاله isi