پایان نامه مدیریت با محوریت مدیریت دانش

در پایان نامه مدیریتمی خوانیم که امروزه در اولین نگاه به محیط پیرامونمان به سادگی درمی‌یابیم که بر خلاف سالهای نه چندان دور، برای مهمترین کارها و خدمات بیش از آنکه به نیروی فیزیکی نیاز باشد، از نیروی ذهنمان استفاده می‌شود.

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                

نیروی ذهن در مفهوم کلی به تولید "دانش" می‌انجامد که نقش تعیین‌کننده‌ای در فضای کنونی کسب و کار دارد و از این رو تبدیل شدن مدیریت دانش به یکی از حوزه‌های اصلی بحث در پایان نامه مدیریت به هیچ وجه تعجب‌آور نیست. به زبان ساده می‌توان گفت که مدیریت دانش در پایان نامه مدیریت، به معنای استفاده‌ی موثر از تمامی راهبردها و ابزارها به منظور مدیریت داراییهای (عموما) فکری یک سازمان یا شرکت است.

در واقع می‌توان این گونه گفت که مدیریت دانش با هدف تجمیع، به اشتراک‌گذاری، توسعه و ارتقای دانش و از همه مهمتر، بهره‌مندی موثر از دانش توسط تمامی افراد دخیل در یک کسب و کار انجام می‌شود. غالبا توافق جمعی پیرامون مفهوم دانش و چیستی آن در پایان نامه مدیریتوجود ندارد و وابسته به موضوع خاص مورد بررسی، تعاریف متعددی برای آن ارائه می‌شود. مدیریت دانش موثر مستلزم ارتقای سطح یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی است و به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، باید در تمامی فرآیندهای کسب و کار پیاده‌سازی شود. امروزه سیستمها و ابزارهای مختلفی به منظور مدیریت دانش طراحی و توسعه داده شده‌اند که از جدیدترین آنها می‌توان به استفاده از فناوریهای ارتباطاتی از جمله شبکه‌های مجازی اشاره کرد. همچنین در حال حاضر با توجه به "بمباران اطلاعاتی" و حجم انبوه اطلاعات مخابره شده در سطح جهان، مدیریت دانش در یک سازمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت 

مقاله Isi