پایان نامه مدیریت با موضوع تصمیم ‌گیری چند معیاره

در پایان نامه مدیریت، مسائل متعددی در بسیاری از زمینه‌ها وجود دارد که حل آنها مستلزم تصمیم گیری براساس چند معیار است. به عنوان مثال، انتخاب تامین کننده مناسب، تصمیم‌گیری در خصوص اولویتهای مد نظر مشتریان، ارزیابی و رتبه‌بندی گزینه‌های سرمایه‌گذاری و بسیاری از موضوعات دیگر با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره انجام می‌شود. همچنین به تازگی بسیاری از محققین در پایان نامه از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در شرایط فازی استفاده می‌کنند.

 

 

روش های مختلفی برای ترکیب معیارهای مختلف و استنباط براساس مجموع آن ها وجود دارد. در پایان نامه مدیریت با موضوع تصمیم گیری چند معیاره، این روش ها به دو دسته روشهای ساده و روش ها (مدل ها)ی پیچیده تقسیم می‌شوند. برخی از روشهای ساده در این پایان نامه که معیار اصلی در آن ها، رفع مقیاس متغیرها و میانگین‌گیری از آنها است، عبارت اند از روش رتبه‌بندی، روش استاندارد کردن، روش تقسیم بر انحراف معیار، روش تقسیم بر میانگین، روش تقسیم مقادیر بر یک عدد ثابت، روش شاخص بندی، روش ضریب محرومیت و روش مک گراناهان. اما برخی از روش ها و مدل های پیچیده تر در این پایان نامه عبارت اند از روش انحراف از اپتیمم، تحلیل عاملی، تحلیل ممیزی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تاکسونومی عددی و تاپسیس (TOPSIS).

درپایان نامه مدیریت با موضوع تصمیم گیری چندمعیاره، انتخاب روش مورد استفاده شامل مراحل متعددی است که عبارتند از: تعریف اهداف و مقاصد مورد نظر برای بکارگیری روش، انتخاب شاخصهایی برای ارزیابی قابلیت تکنیک ها، فهرست نمودن روشها به عنوان گزینه های قابل بررسی، تعیین قابلیت و عملکرد تکنیک ها، تشکیل ماتریس تصمیم که بر این اساس روشها بر پایه شاخص ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و حل مسئله و انتخاب تکنیک برتر.

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

مقاله ISI