پایان نامه مدیریت با موضوع مدیریت کیفیت جامع

پایان نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)، یک رویکرد مدیریتی است که با هدف به حداقل رساندن خطاها در فرآیند ساخت و تولید، هماهنگ سازی مدیریت زنجیره تامین، ارتقای تجربه مشتری و به طور کلی ارتقای سطح عملکرد کیفی اجرا می‌شود. بر اساس پایان نامه مدیریت ، این رویکرد مدیریتی در پی آن است که تمامی عوامل دخیل در فرآیند کار را نسبت به کیفیت نهایی محصول یا خدمت ارائه شده، "پاسخگو" سازد.

 

                                           

در این پایان نامه گفته می شود که رویکرد یا رهیافت مدیریت کیفیت جامع، دارای تشابهاتی با فرآیند بهینه‌سازی شش سیگما است، اما تفاوتهای بارزی با آن دارد. با وجودی که اکنون بیش از 50 سال از زمان پایه گذاری مبانی اولیه مدیریت کیفیت جامع می‌ گذرد، این رویکرد کماکان به عنوان یکی از محبوبترین راهکارهای مدیریتی در سطح گسترده به کار برده می‌شود.

به طور خلاصه در این پایان نامه می ‌خوانیم که مدیریت کیفیت جامع، یک رویکرد سازمان یافته مدیریت سازمانی است که از طریق بهینه‌سازی فرآیندها و روشهای داخلی، سعی در بهبود خروجیهای سازمان (محصولات و خدمات) دارد. بر اساس این پایان نامه، مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک فرآیند مشتری‌محور شناخته می ‌شود که تاکید خاصی بر استفاده از تصمیم‌گیری مبتنی بر حقایق توسط معیارهای عملکرد دارد. در پایان نامه مدیریت  با موضوع مدیریت کیفیت جامع، ارتباطات درون‌سازمانی گسترده به منظور حفظ مشارکت فراگیر و ارتقای روحیه کارکنان ترغیب می شود.

با وجودی که این رویکرد مدیریتی در ابتدا برای بخش تولید معرفی شده بود، اما به سرعت در بسیاری از حوزه های دیگر صنعت و کسب و کار نیز به کار برده شد. همچنین در پایان نامه مدیریت  با موضوع مدیریت کیفیت جامع، این رویکرد مدیریتی به منظور ارزیابی عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله isi


مطالب دیگر این گروه
خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی اصول نگارش پروپوزال اصول نگارش پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال