پایان نامه مدیریت با گرایش مدیریت دانش

 

در پایان نامه مدیریت موضوع یکی از موضوعات قابل بررسی مدیریت دانش می باشد . دانش موجود در سازمانها امروزه یکی از مهم ترین دارایی های آن سازمان تلقی می شود و در موقعیت رقابتی بین سازمان ها یکی از مهمترین عوامل موفقیت به شمار می رود و اهمیت این دارایی به منزله سرمایه فکری آن سازمان تلقی می شود.

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                     


درپایان نامه مدیریت می خوانیم که با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمانها و اهمیت آن در تولید، اشتراک دانش و سازماندهی بسیاری از موسسات و سازمانهای تخصصی سعی بر این دارند با توجه به فناوری های گوناگون بستد مناسبی برای اجرای مدیریت دانش فراهم سازند
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از موضوعات مهم بهسازی سازمانی می باشد که می توان در پایان نامه مدیریت به آن اشاره کرد دانش یک منبع کلیدی است و باید به صورت اثر بخشی مدیریت شود و در حوزه مدیریت دانش تبلور می شود 


دانش در منابع گوناگون وجود دارد که مهمترین آنها اعضای سازمان است تولید دانش نیازمن مدیریت جمعیت شناختی و تنوع شناختی است امروزه عصر اطلاعات و ارتباطات استو لازمه مدیریت سازمانها بر یکی از مهمترین عوامل سازمان یعنی دانش است. تکنولوژی اطلاعات یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش است و ظرفیت سازمانی مدیریت دانش را از طریق حمایت و پشتیبانی فعالیت های دانشی مثل خلق و توضیع دانش را فراهم می سازد در مطالب بعد سعی داریم به صورت جامع تری در ضمینه مدیریت دانش بحث کنیم 


ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت
ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت
مقاله Isi