پایان نامه مدیریت منابع انسانی

نیروی انسانی، مهمترین سرمایه غیرمادی یک کسب و کار محسوب می‌شود و میزان کارایی آن می‌‌تواند تا حد چشمگیری عملکرد کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. در پایان نامه مدیریت گفته می‌شود که مدیریت منابع انسانی به طور خلاصه شامل فرآیند جذب، مدیریت و هدایت موثر افراد به منظور دستیابی به بالاترین سطح کارایی است، اما این تنها بخش کوچکی از مدیریت نیروی انسانی است.

 

                                                 

 

امروزه با تخصصی شدن هر چه بیشتر تمامی حوزه‌ها در فضای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. به طوری که موضوعات متعددی از جمله آموزش پرسنل و به روزرسانی دانش آنها، ایجاد تعامل سازنده میان آنها و سایر مولفه‌های کسب و کار بالاخص مشتریان (در فضای حقیقی و مجازی) از اهمیت اساسی برخوردار شده است.

همچنین رویکردهای جدیدی در تمامی ابعاد کسب و کار پدید آمده که از مهمترین آنها می‌توان به برنامه‌ریزی استراتژیک اشاره کرد. در پایان نامه مدیریت در خصوص مدیریت منابع انسانی گفته می‌شود که با استفاده از رویکردهای نوین در زمینه مدیریت منابع انسانی می‌توان تمامی معیارهای عملکرد یک کسب و کار را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ارتقا داده و به سطح بالاتری از عملکرد دست یافت. از جمله مهمترین موضوعاتی که در مدیریت منابع سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد می‌توان به فرهنگ سازمانی، دانش سازمانی و انگیزش نیروی انسانی اشاره کرد. درپایان نامه مدیریت، منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساختار سازمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مدیریت موثر منابع انسانی می‌تواند "مزیت رقابتی" برای کسب و کار حاصل کند.

انجام پایان نامه مدیریت
سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله Isi