پایان نامه معماری با محوریت معماری سبز

درپایان نامه معماری مبتنی بر معماری سبز، می خوانیم که موضوع معماری سبز بنا بر نیاز انسان ها در مواجهه با پیامدهای منفی جهان صنعتی و مصرفی امروز گسترش یافته است. موضوع اصلی پایان نامه معماری با محوریت معماری سبز حفاظت از منابع طبیعی و توجه به سازگاری با اقلیم و شرایط محیطی منطقه است.

کاربرد معماری سبز عبارت است از بالا بردن سطح کیفی زندگی انسان ها و ساختن بناهای سالم تر. بنابراین، طراحی بنا با در نظر گرفتن صرفه‌جویی انرژی و توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی و ارتباط مناسب با طبیعت علاوه بر طراحی فضاهای مسکونی با کیفیت مناسب و ایده­آل و برآورنده آسایش ساکنین آن رویکرد اصلی این طراحی است.

 

 

                                 

 

اجزایپایان نامه معماری با موضوع معماری سبز

پرسش اصلی پایان نامه معماری با موضوع معماری سبز، این است که زندگی ایده­ال و آرام در برج ها و ساختمان بلند مرتبه چگونه و با توجه به چه عواملی قابل طراحی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، نگارش این پایان نامه در شش فصل صورت می گیرد. فصل اول شامل مقدمه و کلیات پژوهش است که در این فصل از پایان نامه روش تحقیق و ساختار کلی آن ذکر می‌شود. در فصل دوم پایان نامه معماری، پس از مقدمه  مبانی نظری همچون تعریف ساختمان های بلندمرتبه و دلایل ساخت این بناها اشاره می شود. در فصل سوم به بررسی جایگاه و لزوم در نظر گرفتن طبیعت در معماری ساختمان های بلندمرتبه پرداخته می شود. فصل چهارم پایان نامه شامل تعریف معماری پایدار و معماری سبز و راهکارهای آن می شود. در فصل پنجم اقلیم شهر موردنظر و بیان راهکارهایی برای طراحی اقلیمی و آشنایی با این نوع معماری پرداخته می شود. در فصل ششم به معرفی پروژه طراحی سایت، استانداردهای طراحی، ایده ها و مراحل گوناگون طراحی پرداخته می شود و در انتها، منابع و مآخذ مورداستفاده در پژوهش به ترتیب الفبا ذکر می گردد.

انجام پایان نامه معماری

سفارش پایان نامه معماری